SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA FIZIKU
Stručno povjerenstvo za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta s prijedlogom izbora
suradnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja
Prirodnih znanosti, znanstvenog polja Fizika na neodređeno vrijeme u punom radnom
vremenu na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku objavljuje
POZIV NA USMENI RAZGOVOR
(intervju s kandidatima)
Pozivaju se na usmeni razgovor (intervju) pristupnici koji su dostavili pravovremenu i
potpunu dokumentaciju i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljeni na
natječaj za prijem u radni odnos jednog zaposlenika na radno mjesto docenta u
punom radnom vremenu. Testiranje će se održati u četvrtak 16. studenog 2023.
godine, s početkom u 8:30 sati putem platforme MS Teams i poveznice
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTRhZDdlOTItZTA2OS00NDdjLTkwZmYtYjY2MzgxM2M2YzE0%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264a0544e-0190-4e26-932f-
4cbf44ecbee1%22%2c%22Oid%22%3a%221dc11022-d362-4d9a-91c6-
ac13c6cce436%22%7d
Na usmeni razgovor imaju pravo pristupiti sljedeći pristupnici:

 1. Singh, Deobrat u 8:30 sati
 2. Singh, Jashandeep u 8:50 sati
 3. Skender, Marina u 9:10 sati
 4. Žic, Tomislav u 9:30 sati
 5. Živković, Aleksandar u 9:50 sati
  Za pristupnika koji ne bude pristupio usmenom razgovoru, smatrat će se da je
  povukao prijavu na javni natječaj. Testiranje pristupnika se sastoji u usmenom
  razgovoru sa pristupnicima.