Povijest Odjela za fiziku

Studij fizike u Osijeku započeo je kao izvanredni studij 1958./1959. godine. Naime, tada je u Osijeku otvoren nastavni centar Više pedagoške škole iz Zagreba, na kojem je na studij Matematike i fizike upisana prva generacija učitelja koji su u osnovnim školama predavali fiziku i matematiku. Od 1961./1962. godine u Osijeku djeluje Pedagoška akademija, koja ima studij Matematike i fizike, a od 1964./1965. i studij Fizike i osnove tehnike i proizvodnje. Prerastanjem Pedagoške akademije u Pedagoški fakultet 1977./1978. godine Osijek dobiva nastavnički fakultet na kojem se iste akademske godine upisuju studenti na studij Proizvodno-tehničko obrazovanje (PTO). Sljedeće akademske 1978/1979. godine upisuju se prvi studenti na studijskoj grupi Matematike i fizike, na kojoj se fizika studira kao ravnopravni predmet s matematikom. Po diplomiranju studenti dobivaju zvanje profesora i fiziku mogu predavati u osnovnoj ili srednjoj školi.

U početku su nastavnici fizike na oba studija bili profesori sa zagrebačkog Prirodoslovno matematičkog fakulteta, kao i Instituta Ruđer Bošković odnosno Instituta za fiziku iz Zagreba. Studij fizike na Pedagoškom fakultetu zadržao je prostor i praktikume s opremom koje je imala fizika na Pedagoškoj akademiji s tim da je postupno dopunjavana potrebna oprema za nastavu i praktikume. Za potrebe studija PTO formiran je poseban praktikum Mjerenja u znanosti i tehnici. Upis studenata na studijsku grupu PTO prestao je 1989. godine, jer je taj predmet ukinut u programima srednjih škola, a akademske 1989./1990. započeo je s radom još jedan studij na kojem se studirala fizika – studij Fizika i politehnika. Akademske godine 2000./2001.ovaj je studij promijenio ime u Fizika i tehnička kultura s informatikom, jer se predmet koji studenti mogu predavati u osnovnoj školi zove Tehnička kultura. Iste su akademske godine studenti Matematike i fizike prešli s Pedagoškog fakulteta na novoosnovani Sveučilišni Odjel matematike. Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 13. prosinca 2004. godine osnovan je Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku kao znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Odjel je započeo s radom 01. travnja 2005. godine, a djelatnosti su mu sudjelovanje u izvedbi sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija te razvoju znanstvenog i stručnog rada u znanstvenom polju fizike. Ustrojem Odjela za fiziku osiguran je kontinuitet sveučilišne nastave iz prirodnih znanosti, polje fizike, te izobrazba nastavnika fizike i informatike za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj.

Odjel za fiziku je od akademske 2005./2006. godine započeo s radom po novom studijskom programu usklađenom s Bolonjskom konvencijom i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Odjel za fiziku posjeduje dopusnicu za trogodišnji Sveučilišni preddiplomski studij fizike (180 ECTS-a, za stjecanje akademskog naziva sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacalaureus/bacalaurea fizike), te dopusnicu za dvogodišnji Sveučilišni diplomski studij fizike i informatike – nastavnički smjer (120 ECTS-a, za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra edukacije fizike i informatike). Ova dva studija se trenutno i odvijaju na Odjelu za fiziku. U skoroj budućnosti planiramo otvoriti i novi petogodišnji integrirani sveučilišni studij fizike i tehnike, a razmišljamo i o još jednom studiju koji bi spremao studente za budući doktorski studij fizike.

Danas na Odjelu za fiziku u stalnom radnom odnosu radi 15 nastavnika i suradnika: jedan redoviti profesor u trajnom zvanju, dva izvanredna profesora, pet docenata, jedan viši asistent (koji će uskoro pokrenuti postupak za izbor u zvanje docenta), šest asistenata (uključenih u doktorski studij fizike odnosno informatike) te 6 tehničkog i administrativnog osoblja: jedan laborant za fiziku i pet osoba u administraciji (CARNet sistem inženjer, tajništvo, računovodstvo, studentska referada, spremačica i domar). Nastavnici i suradnici u stalnom radnom odnosu na Odjelu za fiziku u velikom postotku pokrivaju nastavu fizike na navedenim studijima kao i na drugim fakultetima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pročelnici kroz povijest

  1. Doc. dr. sc. Josip Brana 2005. –
  2. Izv. prof. dr. sc. Branko Vuković – 2005.-2017.