Opće informacije

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIKE

Naziv studija: Preddiplomski studij fizike
Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Izvođač studija: Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Trajanje studija: Tri godine (6 semestara)
ECTS bodovi: Predloženi diplomski studij predviđa minimalno 180 ECTS bodova

UVJETI UPISA NA STUDIJ

Na preddiplomski studij Fizika mogu se upisati pristupnici sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i uz položen ispit državne mature prema važećim uvjetima i postupcima, a u skladu sa zakonom.

KOMPETENCIJE I ISHODI UČENJA KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA

Završetkom predloženog studijskog programa prvostupnik će razviti sljedeće kompetencije:

STRUČNE KOMPETENCIJE
 • Sposobnost formuliranja i izvođenja osnovnih jednadžbi i njihovog korištenje u rješavanju problema, objašnjavanju prirodnih pojava i principa rada izabranih uređaja i instrumenata.
 • Izvedbu laboratorijskog rada u kontekstu primjene fizikalnih zakonitosti te evaluacije uzročno-posljedičnih veza sa zadanim sadržajima.
 • Praktičnu primjenu znanja o konceptima i matematičkoj formulaciji fizikalnih zakona, u razumijevanju fizikalnih pojava u prirodi, kao i rješavanje jednostavnijih zadataka.
 • Rukovanje mjernim instrumentima i uređajima (sastavljanje elektroničkih shema, sastavljanje pokusa za provjeru pojedinih fizikalnih zakona).
 • Primjenu stečenog znanja iz područja ICT u procesu istraživanja i rješavanju praktičnih zadataka.
 • Primjena načela i postupaka programiranja u rješavanju zadataka pomoću zadanih programskih jezika.
OPĆE KOMPETENCIJE
 • Razvijanje pisanih i govornih komunikacijskih vještina te stručnog izražavanja prilikom pisanja izvještaja te javnog nastupa.
 • Primjenu stečenog znanje iz obrađenih područja te samostalno proširivanje znanja.
 • Suradnički rad i uvažavanje tuđeg mišljenja rješavanjem projektnog zadatka.
 • Ponašanje u skladu s pravilima ponašanja u laboratoriju i u skladu s općim pravilima sigurnosti na radu.
 • Poznavanje i razumijevanje utjecaja fizike i informatike na razvoj znanosti i tehnologije.
 • Kritičko i samokritičko rasuđivanje korisnosti primjene novih tehnologija s obzirom na održivi razvoj.
ISHODI UČENJA

Završetkom predloženog studijskog programa pristupnik će moći (biti sposoban):

 • Primijeniti koncepte i zakonitosti mehanike, topline, elektriciteta, magnetizma i optike na rješavanje različitih numeričkih i/ili konceptualnih problema.
 • Precizno izvesti mjerenja, tablično i grafički prikazati rezultate.
 • Statistički obraditi i interpretirati rezultate u kontekstu primjene fizikalnih zakonitosti te evaluacije uzročno-posljedičnih veza sa zadanim sadržajima.
 • Primijeniti temeljne koncepte teorijske (klasična mehanika, elektrodinamika) te moderne fizike (statistička fizika, fizika kondenzirane materije, kvantna mehanika) na rješavanju različitih numeričkih i/ili konceptualnih problema.
 • Definirati, opisati i evaluirati osnovne pojmove analize i obrade podataka, programiranja, arhitekture i organizacije računala, baza podataka, algoritama i struktura podataka.
 • Primijeniti osnovne alate web dizajna i web programiranja u području osobnog rada.
 • Ukazivati na utjecaj fizike i informatike u razvoju znanosti i tehnologije.
MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA

Završeni prvostupnici mogu nastaviti studij na nastavničkom diplomskom studiju Fizika i informatika (na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Osijeku) ili nekom drugom diplomskom studiju u RH uz eventualno polaganje razredbenog ispita i/ili polaganje diferencijalnih ispita.

STRUČNI ILI AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

Baccalaureus/Baccalaurea fizike – Prvostupnik/Prvostupnica fizike