Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fiziku raspisuje NATJEČAJ

za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje Fizika, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjelu za fiziku

– Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prijave se podnose na obrascu br. 2.
– Prijave na Natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (http://www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u PDF-formatu na CD-u) u jednom primjerku. Rok prijave je 30 dana od dana objave Natječaja.
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na Natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu moraju uz prijavu priložiti vjerodostojnu dokumentaciju kojim dokazuju pravo prednosti (https://branitelji.gov.hr/). Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dovršetka natječaja. Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Odjel za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.
Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fiziku
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
S naznakom: „(Za natječaj – izvanredni profesor)“