NATJEČAJ – za izbor jednog nastavnika

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
ODJEL ZA FIZIKU
objavljuje

NATJEČAJ
za izbor

jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja Fizika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici za izbor osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/14) obvezni su ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i Pravilnikom o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu za natječaj pristupnici su obvezni priložiti i dokumentaciju prema Obrascu 2 -Prijava za izbor u znanstveno-nastavno zvanje, koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za fiziku www.fizika.unios.hr (Odjel, Pravilnici i statut, Uvjeti napredovanja, Obrasci).

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Dokumentacija se predaje u dva primjerka (osim radova) i u elektroničkom obliku (na CD-u). Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

ODJEL ZA FIZIKU
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek
s naznakom: „ZA NATJEČAJ“.