Nastavni program.

Naziv predmeta UVOD U STATISTIČKU FIZIKU
Kod F109
Vrsta Predavanja (30) , Auditorne vježbe (15)
Razina Osnovni predmet
Godina 3. Semestar 5.
ECTS 5 ECTS bodova
Nastavnik doc.dr.sc. Denis Stanić
Cilj ili svrha kolegija Dati mikroskopsko objašnjenje o fenomenološkom ponašanju mnogočestičnih sustava.
Preduvjeti za upis Osnove fizike 1,2,3 i 4
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

  1. Objasniti termodinamičke zakone
  2.  Objasniti Boltzmannovu raspodjelu
  3.  Razlikovati Bose-Einsteinovu i Fermi-Diracovu raspodjelu
  4. Objasniti zračenje crnog tijela

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje predavanja Prisutnost na nastavi Evidencija
Provjera znanja (kolokvij) 2,5 1-4 Priprema za pismeni ispit Pismeni kolokvij 50 50
Završni ispit 2,5 1-4 Ponavljanje gradiva Usmeni ispit 50 50
Ukupno 5 100 100
Konzultacije Ponedjeljak 12-14
Kompetencije koje se stječu Razumijevanje osnovnih fizikalnih pojmova i relacija. Razvijanje analitičkog i kvantitativnog pristupa rješavanja zadataka.
Sadržaj Međumolekularni sudari. Jednadžba stanja. Termodinamički zakoni. Termodinamički potencijali. Sustavi promjenljivog broja čestica. Maxwell-Boltzmannova raspodjela. Fazni prostor. Objašnjenje drugog zakona termodinamike. Zakon jednake raspodjele. Barometarska formula. Termička svojstva idealnog plina. Objašnjenje trećeg zakona termodinamike. Negativne temperature. Zračenje crnog tijela. Titranje atoma u kristalima. Bose-Einsteinova i Fermi-Diracova raspodjela. Limes klasične statistike. Jako degenerirani fermioni. Bose-Einsteinova kondenzacija.
Preporučena literatura
  1. Šips, V. Uvod u statističku fiziku, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
  2. Lenac, Z., Šips, V. Zadaci iz statističke fizike I, Liber, Zagreb, 1980.
  3. Lenac, Z., Šips, V. Zadaci iz statističke fizike II, Liber, Zagreb, 1981.
  4. Knapp, V., Colić, P. Uvod u električna i magnetska svojstva materijala, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
Dopunska literatura
  1. Supek, Teorijska fizika i struktura materije, Školska knjiga, Zagreb, 1974
  2. Mandl, F. Statistical Physics, John Wiley & Sons, 1988.
Oblici provođenja nastave Predavanja i vježbe
Način provjere znanja i polaganja ispita  Tri kolokvija (90 min) tijekom semestra (50 %) i usmeni ispit (50 %) ili standardni pismeni (120 min) ispit (50%)  i usmeni ispit (50 %).
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Hrvatski
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Studentska anketa. Stalni kontakt sa studentima.
Back to Top