Nastavni program.

Naziv predmeta PROJEKTNI MENADŽMENT
Kod I126
Vrsta Obvezni predmet
Razina Osnovna
Godina 2. Semestar 3.
ECTS 5
Nastavnik Izv.prof.dr.sc. Gordana Dukić
Cilj ili svrha kolegija Cilj kolegija je ukazati na prednosti projektnog pristupa problemima te osposobiti studente za primjenu najvažnijih principa i alata projektnog menadžmenta. U okviru kolegija studenti će upoznati teorijske osnove projektnog menadžmenta, s posebnim naglaskom na dizajniranje, implementaciju i evaluaciju ICT projekata. Studenti će se također upoznati s najvažnijim metodama mrežnog planiranja i aplikacijom Microsoft Project, kao programskom podrškom upravljanju projektima.
Preduvjeti za upis Nema
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

1.    Prepoznati prednosti projektnog pristupa problemima.

2.    Koristiti projektni pristup pri rješavanju poslovnih problema u promjenjivom okruženju.

3.    Primjenjivati najvažnije principe i alate projektnog menadžmenta te definirati teorijske osnove projektnog menadžmenta.

4.    Dizajnirati, implementirati i evaluirati ICT projekte.

5.    Primijeniti metode mrežnog programiranja (CPM I PERT).

6.    Koristiti programsku podršku upravljanju projektima Microsoft Project.

7.    Uspješno voditi projektnu dokumentaciju i koristiti je za unaprjeđivanje budućih projekata.

8.    Samostalno osmisliti, pokrenuti i realizirati projekt.

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje nastave 1,5 1-8 Prisutnost na nastavi Evidencija 0 0
Provjera znanja:

kolokviji ili pismeni/usmeni ispit

2 1-8 Priprema za kolokvije ili pismeni/usmeni ispit Kolokviji ili pismeni/usmeni ispit 0 65
Prezentacije samostalnih zadataka/projekta 1,5 1-8 Priprema samostalnih zadataka/projekta Ocjena uspješnosti prezentacije samostalnih zadataka/projekta 0 35
Ukupno 5 0 100
Konzultacije Prema prethodnom dogovoru sa studentima.
Kompetencije koje se stječu Nakon uspješnog svladavanja gradiva polaznik će biti sposoban koristiti projektni pristup u rješavanju poslovnih problema što uključuje prepoznavanje problema, dizajniranje, implementiranje i evaluiranje projekata, korištenje metoda i aplikacija mrežnog programiranja. Pri tome je poseban naglasak na ICT projektima.
Sadržaj Uvodna razmatranja. Pojam projekta i projektnog menadžmenta. Životni ciklus projekta. Dinamičnost projektne okoline. Strategija i projektni menadžment. Projektni menadžment i upravljanje promjenama. Projektni menadžer, projektni tim i interesno-utjecajne skupine. Projekt i organizacijska struktura. Početna faza projekta. Iniciranje, selekcija i planiranje projekta. Gantogrami i metode mrežnog planiranja (CPM i PERT). Faza implementacije projekta. Projektna nabava i ugovaranje. Upravljanje projektom i kontrola u fazi implementacije. Završna faza projekta. Microsoft Project kao programska podrška upravljanju projektima.
Preporučena literatura 1.    Hauc, A.: Projektni menadžment i projektno poslovanje, M.E.P. Consult, Zagreb, 2007.

2.    Lock, D.: Project Management, Ninth Edition, Gower, Aldershot, 2007.

3.    Omazić, M.A., Baljkas, S.: Projektni menadžment, Sinergija, Zagreb, 2005.

4.    Predavanja: http://moodle.fizika.unios.hr/course/view.php?id=71

Dopunska literatura 1.    Brandon, D.: Project Management for Modern Information Systems, IRM Press, Hershey, 2006.

2.    Chatfield, C., Johnson, T.: Microsoft Project 2010 Step by Step, Microsoft Press, Redmond, 2010.

3.    Heerkens, G.R.: Project Management, McGraw-Hill, New York, 2002.

4.    Lewis, J.P.: Fundamentals of Project Management, Third Edition, AMACOM, New York, 2007.

5.    Marmel, E.: Microsoft Project 2007 Bible, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, 2007.

6.    Zekić, Z.: Projektni menadžment – upravljanje razvojnim promjenama, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2010.

Oblici provođenja nastave Predavanje (30), Seminari (15), Vježbe (15).
Način provjere znanja i polaganja ispita Izrada samostalnih zadataka/projekt. Dva kolokvija ili pismeni ispit/usmeni ispit. Studenti koji ostvare barem 55% bodova iz svakog kolokvija i prezentacije samostalnih zadataka/projekta oslobođeni su polaganja pismenog/usmenog dijela ispita.
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Hrvatski /engleski.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Studentska anketa.
Back to Top