Opće informacije.

Odjel za fiziku / Studij / Opće informacije

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ FIZIKE I INFORMATIKE

Naziv studija: Diplomski studij FIZIKA I INFORMATIKA
Nositelj studija: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Izvođač studija: Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Trajanje studija: Dvije godine (4 semestra)
ECTS bodovi: Predloženi diplomski studij predviđa minimalno 120 ECTS bodova

UVJETI UPISA NA STUDIJ

Predloženi diplomski studij Fizike i informatike izravno mogu upisati studenti sa završenim preddiplomskim studijem Fizike na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Osijeku, kao i studenti sa završenim preddiplomskim studijem Fizike s ostalih hrvatskih sveučilišta uz polaganje razredbenog ispita i eventualnu razliku ispita.

KOMPETENCIJE I ISHODI UČENJA KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM STUDIJA

Završetkom predloženog studijskog programa pristupnik će razviti kompetencije za:

STRUČNE KOMPETENCIJE
 • Analizu i izradu nastavnih planova i programa sukladno zahtjevima obrazovnog sustava.
 • Primjenu didaktičkih teorija i modela poučavanja u planiranju, pripremi i izvedbi neposredne nastave.
 • Primjenu pedagoško-psiholoških vještina za rad s djecom i mladima uključujući popularizaciju prirodoslovlja i informatike.
 • Primjenu osnovnih računarskih metoda programiranja i njihovu primjenu na rješavanje jednostavnih problema.
 • Vještinu prikaza i interpretacije i razmjene eksperimentalnih podataka putem informacijsko komunikacijske tehnologije.
 • Primjenu osnovnih alata za multimedijsko predstavljanje dobivenih rezultata primjenom aktivnih metoda poučavanja.
OPĆE KOMPETENCIJE
 • Aktivno korištenje govornih i pisanih vještina na materinjem i stranom jeziku.
 • Potrebom za razvijanjem sposobnosti i umijeća organiziranja i uređivanja vlastitog učenja u različitim kontekstima – kod kuće, na poslu, u obrazovanju i stručnoj izobrazbi.
 • Preuzimanje odgovornosti za učinkovito paniranje i vođenje projekta u svrhu razvijanja vještina timskoga rada u obrazovnom procesu.
 • Poznavanje i razumijevanje utjecaja fizike i informatike na razvoj znanosti, tehnologije i okoliša.
 • Međuljudske i građanske oblike ponašanja za učinkovito i konstruktivno sudjelovanje u društvenom životu i rješavanju problema kada je to potrebno.
 • Poznavanje strukture i principa djelovanja različitih fizičkih sustava i primjenu stečenih znanja u analizi i prilagodbi kompleksnih prirodnih i društvenih sustava.
ISHODI UČENJA

Završetkom predloženog studijskog programa student će moći (biti sposoban):

 • Izvoditi poslove nastavnika fizike i informatike u osnovnim i srednjim školama te u različitim privatnim informatičkim školama i tvrtkama
 • Primijeniti ICT u suvremenim obrazovnim tehnikama poučavanja
 • Analizirati kompleksne prirodne i društvene sustava
 • Stečena znanja o strukturama i principima djelovanja različitih fizičkih sustava primijeniti u drugim područjima
 • Tumačiti osnovnih fizikalnih koncepata
 • Razumijevati povezanost fizikalnih sustava s drugim sustavima u prirodi
 • Prikazati i interpretirati eksperimentalne podatke putem ICT-a
MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA

Završetkom predloženog studija, magistri struke mogu nastaviti doktorske studije iz fizike ili informatike/računarstva u Hrvatskoj ili inozemstvu uz uvjete propisane odgovarajućim visokoobrazovnim institucijama.

STRUČNI ILI AKADEMSKI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

Magistar/magistra edukacije fizike i informatike

Back to Top