Nastavni program – Engleski jezik 3.

Strani jezik 3 / Nastavni program / Nastavni program – Engleski jezik 3
Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK 3
Kod Z103
Vrsta Seminari (30)
Razina Izborni predmet
Godina 2. Semestar 3.
ECTS 2  ECTS za 60 sati = 22.5 sata nastave + 22.5 sati pripreme seminare + 15 sati pripreme za ispit
Nastavnik Karmen Knežević,  viši predavač
Cilj ili svrha kolegija Studenti će ovladati stručnim vokabularom iz područja nastavnih cjelina te gramatičkim pojmovima koji će aktivno i pasivno koristiti u savladavanju literature te komunikaciji.
Preduvjeti za upis Nema
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. koristiti jezična znanja i  vještine (razumijevanja, slušanja, govora i pisanja);
 2. koristiti sposobnost razmišljanja, izvodenja zaključaka i prezentiranja osobnog mišljenja na engleskom kao stranom jeziku;
 3. koristitti strukovnu terminologiju  u govoru i pismu (komunikacijske vještine);
 4. razumijeti verbalna izlaganja i stručne dijaloge na engleskom jeziku;
 5. koristiti specifičnosti osnovne engleske gramatike i sintakse u struci;
 6. koristiti rječnike, glosare i on-line pomagala;
 7. samostalno pratiti stručnu literaturu na engleskom jeziku

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
 Pohađanje nastave  0,5 1-7 Prisutnost na nastavi Evidencija 0 30
Provjera znanja (kolokvij) 1,5 1-5 Priprema za kolokvij ili završni  pismeni ispit ponavljanjem gradiva Domaći uradci, vježbe vokabulara, gramatičke vježbe, grupni radovi 0 70
Završni ispit 0 Ponavljanje gradiva Usmeni ispit 0 0
Ukupno 2 0 100
Konzultacije 2 sata tjedno
Kompetencije koje se stječu Proširenje  vokabulara s naglaskom na specijalističko područje fizike, razvijanje pasivnih vještina prevođenja i razumijevanja (pisanih tekstova), te vještine prezentiranja kao potencijalno najvažnijih vještina u struci.
Sadržaj Engleski jezik 3 podijeljen je na 8 nastavnih cjelina (Atomic theory of matter,Temperature and thermometers,Vibrations and waves,Four dimesnional space-time,Big Bang Theory, How does a satellite stay in orbit, How do things float?,Time travel ) koje predstavljaju tematski okvir unutar kojeg se obrađuju dodatni, uz osnovnu temu povezani sadržaji, s ciljem proširenja stručnog (i općeg) vokabulara, te ponavljanja i uvježbavanja osnovnih gramatičkih konstrukcija.
Gramatika: Parts of speech. Word order. Tenses. Modals. Participles. Relative clauses. Passive voice. Conditional clauses. Irregular plural. Word building – prefixes, suffixes. Comparison of adjectives
Preporučena literatura
 1. Lidija Kraljević, Karmen Knežević: English in physics (int. script)
 2. R.Murphy, English Grammar in Use, CUP, Cambridge, 1995.
 3. Bujas, Ž: English-Croatian Dictionary, Nakladni Zavod Globus,Zagreb 2011.
 4. Bujas, Ž: Croatian –English Dictionary, Nakladni Zavod Globus, 2011.
 5. Oxford Dictionary of Physics, Oxford, 2009.
 6. Penguin Dictionary in Physics, Penguin Books, 2009.
Dopunska literatura
 1. Krauskopf K.B;Beiser, A.: The Physical Universe, McGraw Hill Higher Education,  2006.
Oblici provođenja nastave Nastava za ovaj predmet predviđena je obliku seminara koji su obvezni za sve studente. U nastavi se koriste audiovizuelna nastavna pomagala( gotovi kompjuterski programi uz korištenje LCD-projektora), te brojni stručni časopisi i knjige koje su dostupne u knjižnici Odjela za matematiku. Studenti povremeno dobivaju domaće zadaće, koje utječu na konačnu ocjenu iz predmeta.
Način provjere znanja i polaganja ispita Za provjeru znanja stručnog vokabulara i gramatike, te vještine prevođenja i pismenog izražavanja predviđena su 2 kolokvija, a studenti koji su pristupili na oba kolokvija i ostvarili minimum 35 od 70 bodova oslobađaju se obveze polaganja ispita.

Domaće zadaće (prijevodi, gramatički zadatci…) su bitni dio kolegija

Pismeni ispit
Pismenom ispitu pristupaju svi studenti koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na kolokvijima ili oni koji žele ostvariti veću ocjenu od one koju su zaradili poganjem kolokvija. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu riješi minimalno 50% zadataka.

Usmeni ispit
Usmeni ispit obvezan je samo sa studente koji žele ostvariti ocjenu izvrstan (5) ili vrlo dobar (4). Na usmenom ispitu se provjerava aktivno poznavanje općeg i stručnog vokabulara, izgovor i gramatika, a konačna ocjena ovisi o bodovima ostvarenim na kolokvijima, odnosno ocjene s pismenog ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Engleski
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Anionimna studentska anketa
Back to Top