Nastavni program – Njemački jezik 2.

Naziv predmeta NJEMAČKI JEZIK  2    
Kod Z102
Vrsta Seminari (30)
Razina Izborni predmet
Godina 1. Semestar 2.
ECTS 2 ECTS boda za 60 sati = 22.5 sata nastave + 22.5 sata pripreme za seminare + 15 sati pripreme za ispit
Nastavnik Karmen Knežević,  viši predavač
Cilj ili svrha kolegija Razvijanje općih i specifičnih kompetencija
Preduvjeti za upis Nema
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. ovladati  jezičnim znanjima i vještinama (razumijevanja, slušanja, govora i pisanja);
 2. razviti sposobnost razmišljanja, izvođenja zaključaka i prezentiranja osobnog mišljenja na njemačkom kao stranom jeziku;
 3. ovladati strukovnom terminologijom u govoru i pismu (komunikacijske vještine);
 4. razumjeti verbalna izlaganja i stručne dijaloge na njemačkom jeziku;
 5. svladao specifičnosti osnovne njemačko gramatike i sintakse u struci;
 6. koristiti rječnike, glosare i on-line pomagala;
 7. samostalno pratiti stručnu literaturu na njemačkom jeziku;

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje nastave  0,5  1-7 Prisutnost na nastavi Evidencija prisutnosti (vlastoručni potpis studenta)  0  30
Provjera znanja: kolokviji ili završni ispit  1,5  1-5 Priprema za kolokvij ili završni pismeni ispit ponavljanjem gradiva

Domaći uradci, vježbe vokabulara, gramatičke vježbe, grupni radovi

 0  70
Završni ispit  0  – Ponavljanje gradiva Usmeni ispit 0 0
Ukupno 2  0  100
Konzultacije 2 sata tjedno
Kompetencije koje se stječu Proširenje  vokabulara s naglaskom na specijalističko područje fizike, razvijanje pasivnih vještina prevođenja i razumijevanja (pisanih tekstova), te vještine prezentiranja kao potencijalno najvažnijih vještina u struci.
Sadržaj Kolegij Njemački jezik 2  podijeljen je na 4 nastavne cjelina (Physik generell, Ziele und Methoden in der Physik, Klassische Physik, Moderne Physik),  koje predstavljaju tematski okvir unutar kojeg se obrađuju  dodatni, uz  osnovnu  temu povezani sadržaji, s ciljem proširenja  stručnog  (i općeg)  vokabulara, te ponavljanja i uvježbavanja osnovnih gramatičkih  konstrukcija.
Preporučena literatura
 1. Knežević, K., Kraljević.L.: Deutsch in der Physik (interna skripta)
Dopunska literatura
 1. Hoche, D., Küblbeck, J., Meyer, L., Reichwald, R., Schmidt, G., Schwarz, O.,Spitz, Ch. (2011). Duden:Bassiswissen Schule, Physik,Berlin,Duden Schulbuchverlag.
 2. Bronstein, I., Semendjajev, K., Musoil, G., Mühlig, H., (2010).Taschenbuch der Mathematik, Berlin,Harri Deutsch.
 3. http://www.leifiphysik.de/
Oblici provođenja nastave Nastava za ovaj predmet predviđena je obliku seminara koji su obvezni za sve studente. U nastavi se koriste audiovizualna nastavna pomagala ( gotovi kompjuterski programi uz korištenje LCD-projektora), te brojni stručni časopisi i knjige koje su dostupne u knjižnici Odjela za matematiku. Studenti povremeno dobivaju domaće zadaće, koje utječu na konačnu ocjenu iz predmeta.
Način provjere znanja i polaganja ispita Za provjeru znanja stručnog vokabulara i gramatike, te vještine prevođenja i pismenog izražavanja predviđena su 2 kolokvija, a studenti koji su pristupili na oba kolokvija i ostvarili minimum 35 od 70 bodova oslobađaju se obveze polaganja ispita.

Domaće zadaće (prijevodi, gramatički zadatci…) su bitni dio kolegija

Pismeni ispit
Pismenom ispitu pristupaju svi studenti koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na kolokvijima ili oni koji žele ostvariti veću ocjenu od one koju su zaradili polaganjem kolokvija. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu riješi minimalno 50% zadataka.

Usmeni ispit
Usmeni ispit obvezan je samo sa studente koji žele ostvariti ocjenu izvrstan (5) ili vrlo dobar (4). Na usmenom ispitu se provjerava aktivno poznavanje općeg i stručnog vokabulara, izgovor i gramatika, a konačna ocjena ovisi o bodovima ostvarenim na kolokvijima, odnosno ocjene s pismenog ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Njemački
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Anonimna studentska anketa
Back to Top