Nastavni program – Engleski jezik 2.

Strani jezik 2 / Nastavni program / Nastavni program – Engleski jezik 2
Naziv predmeta ENGLESKI JEZIK  2    
Kod Z102
Vrsta Seminari (30)
Razina Izborni predmet
Godina 1. Semestar 2.
ECTS 2 ECTS boda za 60 sati = 22.5 sata nastave + 22.5 sata pripreme za seminare + 15 sati pripreme za ispit
Nastavnik Karmen Knežević,  viši predavač
Cilj ili svrha kolegija Studenti će ovladati stručnim vokabularom iz područja nastavnih cjelina te gramatičkim pojmovima koji će aktivno i pasivno koristiti u savladavanju literature te komunikaciji.
Preduvjeti za upis Nema
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. koristiti se  jezičnim znanjima i vještinama (razumijevanja, slušanja, govora i pisanja);
 2. koristiti sposobnost razmišljanja, izvođenja zaključaka i prezentiranja osobnog mišljenja na engleskom kao stranom jeziku;
 3. koristiti  strukovnu terminologiju govoru i pismu (komunikacijske vještine);
 4. razumjeti verbalna izlaganja i stručne dijaloge na engleskom jeziku;
 5. koristiti se osnovom engleske gramatike i sintakse u struci;
 6. koristiti rječnike, glosare i on-line pomagala;
 7. samostalno pratiti stručnu literaturu na engleskom jeziku

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje nastave  0,5  1-7 Prisutnost na nastavi Evidencija prisutnosti (vlastoručni potpis studenta)  0  30
Provjera znanja: kolokviji ili završni ispit  1,5  1-5 Priprema za kolokvij ili završni pismeni ispit ponavljanjem gradiva

Domaći uradci, vježbe vokabulara, gramatičke vježbe, grupni radovi

 0  70
Završni ispit Ponavljanje gradiva Usmeni 0 0
Ukupno 2  0  100
Konzultacije 2 sata tjedno
Kompetencije koje se stječu Proširenje  vokabulara s naglaskom na specijalističko područje fizike, razvijanje pasivnih vještina prevođenja i razumijevanja (pisanih tekstova), te vještine prezentiranja kao potencijalno najvažnijih vještina u struci.
Sadržaj Engleski jezik  2 je podijeljen u  8 cjelina (Albert Einstein, Stephan Hawking, Terms you should know, The five most important concepts in physics, The History of antimatter, The history of antimatter (1928-1959),The history of antimatter (1965-1995),The most interesting physical theories), koje predstavljaju tematski okvir unutar kojeg se obrađuju dodatni, uz osnovnu temu povezani sadržaji, s ciljem proširenja stručnog (i općeg) vokabulara, te ponavljanja i uvježbavanja osnovnih gramatičkih konstrukcija.Gramatika: Parts of speech. Word order. Tenses. Modals. Participles. Relative clauses. Passive voice. Conditional clauses. Irregular plural. Word building – prefixes, suffixes. Comparison of adjectives.
Preporučena literatura
 1. Lidija Kraljević, Karmen Knežević: English in physics (internal script)
 2. R. Murphy, English Grammar in Use, CUP, Cambridge, 1995.
 3. Bujas,Ž: English-Croatian Dictionary,Nakladni Zavod Globus,Zagreb 2011.
 4. Bujas, Ž: Croatian –English Dictionary,Nakladni Zavod Globus,2011.
 5. Oxford Dictionary of Physics,Oxford, 2009.
 6. Penguin Dictionary in Physics, Penguin Books, 2009.
Dopunska literatura
 1. Krauskopf K.B; Beiser, A.: The Physical Universe, McGraw Hill Higher Education, 2006.
Oblici provođenja nastave Nastava za ovaj predmet predviđena je obliku seminara koji su obvezni za sve studente. U nastavi se koriste audiovizualna nastavna pomagala (gotovi kompjuterski programi uz korištenje LCD-projektora), te brojni stručni časopisi i knjige koje su dostupne u knjižnici Odjela za matematiku. Studenti povremeno dobivaju domaće zadaće, koje utječu na konačnu ocjenu iz predmeta. Također, obvezni su izraditi samostalni seminarski rad u pisanoj formi i izložiti ga pred drugim studentima.
Način provjere znanja i polaganja ispita Za provjeru znanja stručnog vokabulara i gramatike, te vještine prevođenja i pismenog izražavanja predviđena su 2 kolokvija, a studenti koji su pristupili na oba kolokvija i ostvarili minimum 35 od 70 bodova oslobađaju se obveze polaganja ispita.

Domaće zadaće (prijevodi, gramatički zadatci…) su bitni dio kolegija

Pismeni ispit
Pismenom ispitu pristupaju svi studenti koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova na kolokvijima ili oni koji žele ostvariti veću ocjenu od one koju su zaradili polaganjem kolokvija. Student je uspješno položio pismeni dio ispita ako na pismenom ispitu riješi minimalno 50% zadataka.

Usmeni ispit
Usmeni ispit obvezan je samo sa studente koji žele ostvariti ocjenu izvrstan (5) ili vrlo dobar (4). Na usmenom ispitu se provjerava aktivno poznavanje općeg i stručnog vokabulara, izgovor i gramatika, a konačna ocjena ovisi o bodovima ostvarenim na kolokvijima, odnosno ocjene s pismenog ispita.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Engleski
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Anonimna studentska anketa
Back to Top