Nastavni program.

Ustrojstvo nastave

Naziv predmeta: Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 1

Kod: F117

Vrsta: Laboratorijske vježbe

 • Laboratorijske vježbe: ukupno 60 sati, 4 sata tjedno.

Razina: Osnovni predmet

ECTS: 5

 • 40% sati predviđenih za ovaj kolegij koristi se u izravnom kontaktu nastavnika i studenata na laboratorijskim vježbama. Ostatak vremena studenti koriste za pripreme za nastavu, obradu i analizu rezultata te pisanje izvještaja i rješavanje numeričkih zadataka.

Nastavnik: izv.prof. dr. sc. Vanja Radolić

Predavač: Igor Miklavčić, pred.

Kompetencije koje se stječu:

Studenti usvajaju znanja i stječu vještine u sastavljaju uređaja i izvođenju pokusa koje će izvoditi kao nastavnici u osnovnoj i srednjoj školi odnosno koje će izvoditi njihovi učenici u laboratorijskom radu.

Preduvjeti za upis:

Osnove fizike I-IV, Praktikum iz osnova fizike A, B.

Sadržaj

1. Ciklus

 • Vježba 1
 • Vježba 2
 • Vježba 3
 • Vježba 4
 • Vježba 5

2. Ciklus

 • Vježba 6
 • Vježba 7
 • Vježba 8
 • Vježba 9
 • Vježba 10
Sadržaj vježbi:
 • Mjerenje duljine
 • Određivanje mase vaganjem
 • Određivanje gustoće čvrstih tijela i tekućina pomoću uzgona
 • Proučavanje jednolikog i jednoliko ubrzanog gibanja po pravcu
 • Proučavanje nejednolikog gibanja
 • Provjeravanje temeljnog zakona gibanja
 • Sila trenja
 • Rastavljanje sile na komponente
 • Proučavanje centripetalne i centrifugalne sile
 • Provjeravanje zakona o očuvanju mehaničke energije
 • Provjeravanje I. zakona termodinamike
 • Provjeravanje Boyle-Mariotteovog zakona
 • Određivanje toplinskog koeficijenta tlaka plina
 • Određivanje specifičnog toplinskog kapaciteta čvrstih tijela i tekućina
 • Određivanje specifične topline taljenja leda

Vrednovanje znanja

 1. Pismeni (30%)
  • Barem 70% uspješno riješenih numeričkih zadataka je uvjet za izlazak na praktični i usmeni dio ispita.
 2. Praktični (30%)
  • Izvode se 2-3 pokusa, obrađuju i analiziraju rezultati te predaje izvještaj.
 3. Usmeni (40 %)
  • Objašnjenje korištenih relacija (fizikalna pozadina) i interpretacija dobivenih rezultata.

Literatura

Preporučena literatura

 1. Vernić-Mikuličić, Vježbe iz fizike, Školska knjiga, Zagreb 1990.
 2. Kartoteka pokusa za Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike I
 3. R. Jurdana-Šepić i B. Milotić, Metodički pokusi iz fizike, Filozofski fakultet, Rijeka 2002
 4. Mikuličić-Varićak-Vernić, Zbirka zadataka za I. do IV. razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 1997.

Dopunska literatura

 1. Udžbenici fizike za srednju školu
 2. Internetski portal E-škole fizike

Način pisanja izvještaja:

 1. NAZIV VJEŽBE (podvježbe)
 2. ZADATAK
 3. LITERATURA
 4. POPIS KORIŠTENOG PRIBORA I MJERNE OPREME
 5. KRATKA TEORIJSKA PODLOGA (10-tak rečenica s navođenjem matematičkih izraza koji se koriste za izračun tražene veličine)
 6. SLIKA, SKICA ILI CRTEŽ POKUSA
 7. POSTUPAK IZVOĐENJA POKUSA (sažeto opisati postupak izvođenja pokusa)
 8. REZULTATI (tablični i/ili grafički prikaz; statistika)
 9. ZAKLJUČAK
 10. NAPOMENA ILI KOMENTAR

Primjer izvještaja za praktikum

Back to Top