Osnove fizičke elektronike – seminari

U sklopu kolegija potrebno je napraviti seminarski rad s nekom od priloženih tema. Prezentacija treba biti do 15 minuta (građa elementa, princip rada, primjena, primjeri).

Teme:

  1. Fotodioda i fotootpornik.
  2. Led dioda i laserska dioda.
  3. Solarna ćelija.
  4. Fototranzistor i optpelektronički veznik.
  5. Tiristor i termistor.
  6. Hallov generator (senzor) i magnetootpornik.

D. Stanić