Nastavni program.

Naziv predmeta OSNOVE FIZIČKE ELEKTRONIKE
Kod F119
Vrsta Predavanja (30), Seminari (15), Auditorne vježbe (15)
Razina Izborni predmet
Godina 1. Semestar 1.
ECTS 5 ECTS bodova
Nastavnik izv. prof. dr. sc. Ramir Ristić, doc. dr. sc. Denis Stanić
Cilj ili svrha kolegija Predavanjima, diskusijom i izradom zadataka upoznati studente s osnovnim elektroničkim elementima i sklopovima
Preduvjeti za upis Stečene kompetencije iz fizike i matematike na prethodnim razinama obrazovanja; upisan sveučilišni diplomski studij.
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Objasniti emisiju elektrona iz metala.
 2. Objasniti osnovna fizikalna svojstva poluvodiča i p-n spoja.
 3. Objasniti princip rada bipolarnih (BJT) i unipolarnih (JFET i MOSFET) tranzistora.
 4. Analizirati jednostavne elektroničke krugove s osnovnim elektroničkim elementima.
 5. Ispravno vrednovati rezultate dobivene rješavanjem zadataka.

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje nastave 0,5 1-5 Prisutnost na nastavi Evidencija 0 10
Provjera znanja (kolokvij) 2 1-5 Priprema za pismeni ispit Pismeni kolokvij 0 40
Seminar (samostalan rad) 0,5 1-5 Istraživanje na zadanu temu, te pisanje teksta seminara. Izrada prezentacije, te usmeno izlaganje seminara Ocjena pisanog seminara (do 5 bodova), te ocjena usmenog izlaganja (do 5 bodova) 0 10
Završni ispit 2 1-5 Ponavljanje gradiva Usmeni ispit 0 40
Ukupno 5 0 100
Konzultacije doc.dr.sc. Denis Stanić: srijeda, 12:00-14:00
Kompetencije koje se stječu Razumijevanje osnovnih fizikalnih pojmova i relacija vezanih uz poluvodiče, p-n spoj, te poluvodičke elemente (diode i tranzistore).
Uočavanje koncepata koji su zajednički različitim područjima.
Sposobnost formuliranja i izvođenja osnovnih jednadžbi i njihovog korištenje u rješavanju problema, objašnjavanju pojava i principa rada izabranih uređaja i instrumenata.
Razvijanje analitičkog i kvantitativnog pristupa rješavanju zadataka.
Prikazati odnos fizikalnih veličina pomoću grafova te tumačiti značenje grafičkog prikaza i međusobnog odnosa fizikalnih veličina.
Razvijanje vještina znanstvenog istraživanja.
Razvijanje pisanih i govornih komunikacijskih vještina te stručnog izražavanja prilikom pisanja seminara te javnog nastupa.
Sadržaj Emisije i gibanja elektrona u katodnim cijevima s elektrostatskim i magnetskim otklanjanjem snopa; svojstva i primjene. Principi tehnološke izvedbe poluvodičkih elemenata. Fizikalna analiza i strujno-naponske karakteristike dioda, bipolarnih (BJT) i unipolarnih (JFET i MOSFET) tranzistora. Osnovni krugovi i sklopovi analogne elektronike, neka važnija naponska i strujna pojačala. Vježbe; nadopuna predavanja s odabranim dodatnim primjerima; detaljnija razrada gradiva kroz numeričke zadatke.
Preporučena literatura
 1. C.L. Hemenway, R.W.Henry, M.Caulton, Physical Electronics, John Wiley & Sons, In., New York 1967. (prijevod u knjižnici Odjela za fiziku)
 2. B. Juzbašić, Elektronički elementi, Školska knjiga, Zagreb, 1980.
 3. P. Biljanović, Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb 1989.
Dopunska literatura
 1. J. Šribar, J. Divković-Pukšec, Elektronički elementi, I dio, Element, Zagreb, 1994. (zbirka zadataka)
 2. I. Zulin, P. Biljanović, Elektronički sklopovi, zbirka zadataka, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 3. J. Cathey, Electronic Devices and Circuits, McGraw-Hill, 1988. (zbirka zadataka)
 4. G. Parker, Introductory Semiconductor Device Physics, Prentice Hall, 1994.
Oblici provođenja nastave Predavanja (30 sati) uz korištenje Power Point prezentacija, interaktivnih simulacija,  izvođenje demonstracijskih pokusa, rješavanje izabranih primjera zadataka, samostalno i u grupi, diskusiju te testove za provjeru znanja.
Rješavanje numeričkih zadataka na auditornim vježbama (15 sati) uz vodstvo asistenta. U sklopu auditornih vježbi studenti dobivaju dodatne zadatke za vježbu, koje samostalno rješavaju.
Studentske prezentacije i rasprave pojedinih tema na seminaru (15 sati).
Provjera rješenja i diskusija na satovima predviđenim za konzultacije.
Način provjere znanja i polaganja ispita Studenti imaju mogućnost polaganja numeričkih zadataka i teorije putem dva kolokvija u semestru. Ako iz svakog područja na svakom kolokviju ostvare više od 60% bodova oslobođeni su pismenog odnosno usmenog dijela ispita.
Ostali studenti pristupaju pismenom i usmenom ispitu.
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Hrvatski, engleski (mogućnost mentorstva).
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Anonimna anketa nakon održane nastave poslužit će u identifikaciji i ispravljanju slabih točaka u strukturi i izvedbi kolegija.
Back to Top