Nastavni program.

Osnove fizike 3 / Nastavni program
Naziv predmeta OSNOVE FIZIKE 3
Kod F103
Vrsta Predavanja (60), Seminari (15), Auditorne vježbe (30)
Razina Osnovni predmet
Godina 1. Semestar 3.
ECTS 9 ECTS bodova
Nastavnik izv. prof. dr. sc. Branko Vuković; Jelana Strišković
Cilj ili svrha kolegija Usvojiti temeljna znanja i koncepte iz područja valova, optike, akustike i atomske fizike.  Pripremiti se za kolegije koji slijede i koji zahtijevaju poznavanje prirodnih zakona iz navedenih područja.
Preduvjeti za upis Kompetencije stečene u kolegijima Osnove fizike 1, Osnove fizike 2, Matematike 1 i Matematike 2.
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Definirati osnovne pojmove i opisati pojave iz teorije valova.
 2. Definirati osnovne pojmove i opisati pojave iz područja akustike.
 3. Pravilno opisati i interpretirati zakone i pojave geometrijske i fizikalne optike.
 4. Objasniti linijske spektre i energijske nivoe u atomima.
 5. Objasniti princip rada lasera.
 6. Ispravno vrjednovati rezultate dobivene rješavanjem zadataka.
 7. Primijeniti stečeno znanje iz područja valova i optike u praksi te samostalno nastaviti proširivati svoja znanja iz navedenog područja.

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje nastave 0,9 1-7 Prisutnost na nastavi Evidencija prisutnosti (vlastoručni potpis studenta).  0  10

Kolokviji (provjera znanja)

4,5 1-7 Iskazi definicija i fizikalnih zakona. Izvodi matematičkih izraza za pojedine fizikalne veličine.  Opisivanje demonstracijskih pokusa izvedenih na nastavi. Rješavanje numeričkih zadataka.

Pismeni kolokviji (3 kolokvija u semestru).

 0  50
 Seminari 0,9 7 Istraživanje na zadanu temu, te pisanje teksta seminara. Izrada prezentacije, te usmeno izlaganje seminara.

 

Ocjena pisanog seminara (do 5 bodova) te ocjena usmenog izlaganja (do 5 bodova).  0  10
 Domaća zadaća 1,35 6 Rješavanje numeričkih zadataka. Kratki pismeni ispit na početku svakih auditornih vježbi. 0 15
Završni ispit 1,35 1-7 Rješavanje zadataka višestrukog izbora. Pismeni (ili usmeni) ispit. 0 15
Ukupno 9  0 100
Konzultacije izv.prof. dr.sc. Branko Vuković: ponedjeljak, 10-11 sati
Jelena Strišković: srijeda, 10-11 h
Kompetencije koje se stječu Razumijevanje osnovnih fizikalnih pojmova i relacija vezanih uz titranje, valove i optiku. Uočavanje koncepata koji su zajednički različitim područjima. Sposobnost izvođenja osnovnih jednadžbi i njihovog korištenje u rješavanju problema,  objašnjavanju prirodnih pojava i principa rada izabranih uređaja i instrumenata. Razvijanje analitičkog i kvantitativnog pristupa rješvanju zadataka. Sposobnost prikazivanja odnosa fizikalnih veličina pomoću grafova te tumačenje grafičkog prikaza. Razvijanje vještina znanstvenog istraživanja. Razvijanje pisanih i govornih komunikacijskih vještina te stručnog izražavanja prilikom pisanja seminara te javnog natupa.
Sadržaj Valovi; jednadžba longitudinalnog vala, stojni valovi, transverzalni valovi. Akustika; stojni valovi u stupu zraka, brzina zvuka, prijenos energije progresivnim valovima. Dopplerov efekt. Izvori zvuka. Osjetljivost ljudskog uha na zvuk. Ultrazvuk. Optika; geometrijska optika, zakoni odbijanja i loma svjetlosti, totalna refleksija. Ravno zrcalo, sferna zrcala. Optička prizma. Disperzija svjetlosti. Sferni dioptar. Optički uređaji; oko, lupa, mikroskop, dalekozor. Fotometrija. Fizikalna optika; interferencija svjetlosti. Fresnelova zrcala, Lloydovo zrcalo, interferencija na planparalelnoj ploči, Newtonovi kolobari. Michelsonov interferometar. Ogib svjetlosti; Fraunhoferov ogib, optička rešetka, Fresnelov ogib. Polarizirana svjetlost. Dvolom. Malusev zakon. Optička aktivnost. Linijski atomski spektri. Struktura atoma. Laseri.
Preporučena literatura
 1. Planinić, J., Osnove fizike III., Valovi – akustika – optika – uvod u atomsku fiziku, Filozofski fakultet Osijek, 2005.
 2. http://gama.fizika.unios.hr/~branko/of3.htm
 3. http://moodle.fizika.unios.hr/
 4. Henč-Bartolić, V., Kulišić, P., Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 5. Cindro, N., Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
 6. Henč-Bartolić, V., Baće, M., Bistričić, L., Horvat, D., Kulišić, P., Rješeni zadaci iz valova i optike, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
Dopunska literatura
 1. Paić, M., Gibanje, Sile, Valovi, Liber, Zagreb, 1997.
 2. Paić, M., Osnove fizike, IV dio, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1983.
 3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., Fundamentals of physics, John Wiley & Sons, Hoboken, 2003.
 4. Young, H., Freedman, R., University Physics, with modern physics Addison-Wesley Publ., New York, 2008.
 5. Giambattista, A i suradnici, College physics, McGraw Hill, 2007.
 6. E. Babić, R. Krsnik i M. Očko. Zbirka riješenih zadataka iz fizike. Školska knjiga, Zagreb 2004.
Oblici provođenja nastave Predavanja (60 sati) uz korištenje Power Point prezentacija, interaktivnih simulacija,  izvođenje demonstracijskih pokusa, rješavanje izabranih primjera zadataka, samostalno i u grupi, diskusiju te testove za provjeru znanja.

Rješavanje numeričkih zadataka na auditornim vježbama (30 sati) uz vodstvo asistenta. U sklopu auditornih vježbi studenti dobivaju dodatne zadatke za vježbu, koje samostalno rješavaju.

Studentske prezentacije i rasprave pojedinih tema na seminaru (15 sati).

Provjera rješenja i diskusija na satovima predviđenim za konzultacije.

Način provjere znanja i polaganja ispita Kratke provjere znanja na svakim vježbama, kolokvij svakog mjeseca, te završni ispit na kraju semestra. Studenti koji pri provjerama znanja, pohađanju nastave te izradi seminara ostvare više od 60% bodova oslobođeni su polaganja pismenog i usmenog dijela ispita. Ostali studenti pristupaju pismenom i usmenom ispitu.
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Hrvatski, Engleski (mogućnost mentorstva).
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Anonimna anketa nakon održane nastave poslužit će u identifikaciji i ispravljanju slabih točaka u strukturi i izvedbi kolegija.
Back to Top