Nastavni program.

Naziv predmeta OSNOVE FIZIKE 2
Kod F102
Vrsta Predavanja (60), Seminari (15), Auditorne vježbe (30)
Razina Osnovni predmet
Godina 1. Semestar 2.
ECTS 9 ECTS bodova
Nastavnik izv. prof. dr. sc. Branko Vuković
Cilj ili svrha kolegija Usvojiti temeljna znanja i koncepte iz područja elektriciteta i magnetizma. Pripremiti se za kolegije koji slijede i koji zahtijevaju poznavanje prirodnih zakona iz navedenih područja.
Preduvjeti za upis Stečene kompetencije iz fizike i matematike na prethodnim razinama obrazovanja; upisan sveučilišni preddiplomski studij.
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Definirati osnovne pojmove i opisati pojave iz područja elektriciteta i magnetizma.
 2. Pravilno tumačiti grafički prikaz fizikalnih veličina i njihove međusobne ovisnosti.
 3. Pravilno opisati i interpretirati demonstracijske pokuse i z navedenih područja.
 4. Ispravno vrednovati rezultate dobivene rješavanjem zadataka.
 5. Primijeniti stečeno znanje iz obrađenih područja te samostalno nastaviti proširivati svoja znanja iz navedenog područja.

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje nastave 1 1-4 Prisutnost na nastavi Evidencija prisutnosti (vlastoručni potpis studenta).  0  10

Kolokviji (provjera znanja)

3 1-4 Iskazi definicija i fizikalnih zakona. Izvodi matematičkih izraza za pojedine fizikalne veličine.  Opisivanje demonstracijskih pokusa izvedenih na nastavi. Rješavanje numeričkih zadataka.

Pismeni kolokviji (3 kolokvija u semestru).

 0  50
 Seminari (samostalan rad) 1 1-4 Istraživanje na zadanu temu, te pisanje teksta seminara. Izrada prezentacije, te usmeno izlaganje seminara. Ocjena pisanog seminara (do 5 bodova), te ocjena usmenog izlaganja (do 5 bodova).  0  10
 Domaća zadaća 1 4 Rješavanje numeričkih zadataka. Provjera i diskusija na sljedećim vježbama ili konzultacijama. 0 15
 Završni ispit 3 4 Rješavanje numeričkih zadataka kao pismena provjera znanja i usmena provjera razumijevanja fizikalnih zakonitosti. Pismeni ispit, usmeni ispit. 0 15
Ukupno 9 100
Konzultacije izv. prof. dr. sc. Branko Vuković, utorak, 12-13
Kompetencije koje se stječu Razumijevanje osnovnih fizikalnih pojmova i relacija vezanih uz elektricitet i magnetizam.
Uočavanje koncepata koji su zajednički različitim područjima.
Sposobnost formuliranja i izvođenja osnovnih jednadžbi i njihovog korištenje u rješavanju problema,  objašnjavanju prirodnih pojava i principa rada izabranih uređaja i instrumenata.
Razvijanje analitičkog i kvantitativnog pristupa rješavanju zadataka.
Prikazati odnos fizikalnih veličina pomoću grafova te tumačiti značenje grafičkog prikaza i međusobnog odnosa fizikalnih veličina.
Razvijanje vještina znanstvenog istraživanja.
Razvijanje pisanih i govornih komunikacijskih vještina te stručnog izražavanja prilikom pisanja seminara te javnog nastupa.
Sadržaj Elektricitet. Coulombov zakon. Električno polje. Rad u električnom polju. Električni potencijal. Električna influencija, indukcija. Gaussov teorem. Raspodjela naboja na vodiču. Električni kondenzatori. Dielektričnost; polarizacija dielektrika. Energija elektrostatskog polja. Izvori električne energije, elektrostatski strojevi. Elektromotorna sila. Električna struja. Jouleov zakon. Ohmov zakon. Električni otpor. Spajanje otpora. Potenciometar. Kirchoffovi zakoni. Šantiranje vodiča. Struja u elektrolitima. Struja u vakuumu i plinovima. Struja u poluvodičima.
Magnetizam. Magnetsko polje električne struje. Biot-Savartov zakon. Amperov teorem. Djelovanje magnetskog polja na električnu struju. Elektrodinamička sila. Lorentzova sila. Sila između usporednih vodiča struje; amper. Rad elektrodinamičke sile. Magnetski tok. Strujna petlja u magnetskom polju. Galvanometar: ampermetar, voltmetar. Elektromagnetska indukcija; inducirana struja. Faradayev zakon elektromagnetske indukcije. Lenzovo pravilo. Inducirana elektromotorna sila; generator izmjenične struje, dinamostroj. Međuinduktivitet. Samoindukcija. Električna struja u RL, RC i LC krugu. Energija magnetskog polja. Energija kondenzatora; izbijanje kondenzatora u LC krugu i u LRC krugu. Izmjenična električna struja; otpori u krugu izmjenične struje. Ohmov zakon za izmjeničnu struju.. Snaga izmjenične struje.. Transformator. Induktor. Trofazna izmjenična struja.. Električni motori. Magnetska svojstva tvari. Magnetska permeabilnost. Potencijalna energija tijela u magnetskom polju. Magnetizacija. Dijamagnetizam. Paramagnetizam. Feromagnetizam. Krivulja magnetizacije. Magnetska histereza. Elektromagneti. Elektrodinamički mikrofon. Magnetska vrpca. Maxwellove jednadžbe. Elektromagnetski valovi; spektar elektromagnetskih valova.
Preporučena literatura
 1. Cindro, N., Fizika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
 2. Kulišić, P., Lopac, V., Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 3. Hugh D. Young, Roger A. Freedman, University Physics, Pearson
 4. http://gama.fizika.unios.hr/~branko/of2.htm/
 5. http://moodle.fizika.unios.hr/
Dopunska literatura
 1. Paić, M., Osnove fizike, III dio, Liber, Zagreb, 1989.
 2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, Wiley
 3. Kulišić, P., Lopac, V., Riješeni zadaci iz elektromagnetskih pojava i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 4. Purcell, M., Berkeleyski tečaj fizike, II dio (Elektricitet i magnetizam), Tehnička knjiga, Zagreb 1988.
 5. E. Babić, R. Krsnik i M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb 2004.
Oblici provođenja nastave Predavanja (60 sati) uz korištenje Power Point prezentacija, interaktivnih simulacija,  izvođenje demonstracijskih pokusa, rješavanje izabranih primjera zadataka, samostalno i u grupi, diskusiju te testove za provjeru znanja.
Rješavanje numeričkih zadataka na auditornim vježbama (30 sati). U sklopu auditornih vježbi studenti dobivaju dodatne zadatke za vježbu, koje samostalno rješavaju. Provjera rješenja i diskusija na satovima predviđenim za konzultacije. Studentske prezentacije i rasprave pojedinih tema na seminaru (15 sati).
Način provjere znanja i polaganja ispita Studenti imaju mogućnost polaganja numeričkih zadataka i teorije putem tri kolokvija u semestru. Ako iz svakog područja na svakom kolokviju ostvare više od 60% bodova oslobođeni su pismenog odnosno usmenog dijela ispita.

Ostali studenti pristupaju pismenom i usmenom ispitu.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Hrvatski, Engleski (mogućnost mentorstva).
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Anonimna anketa nakon održane nastave poslužit će u identifikaciji i ispravljanju slabih točaka u strukturi i izvedbi kolegija.
Back to Top