Nastavni program.

Opća i anorganska kemija 2 / Nastavni program
Naziv predmeta OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA 2
Kod Z106
Vrsta Predavanja (2 sata tjedno) i auditorne vježbe (1 sat tjedno)
Razina Srednje napredna
Godina I. Semestar ljetni (drugi)
ECTS 6 ECTS bodova
Nastavnik doc.dr.sc. Goran Šmit
Cilj ili svrha kolegija Priprema studenata za studij prirodnih i tehničkih znanosti, a koje se osnivaju na znanjima što ih daje opća i anorganska kemija.
Preduvjeti za upis Nema
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

  1. Rješavati jednadžbe oksidacije i redukcije,
  2. Upotrijebiti konstantu ravnoteže za vođenje kemijskih reakcija u željenom smjeru (prirast ili smanjivanje prinosa produkata),
  3. Primijeniti konstantu produkta topljivosti i konstantu disocijacije u izračunu za pripravu otopina,
  4. Iskoristiti ionski produkt vode u pripravi otopina određenog pH,
  5. Odrediti osnovne veličine u radu galvanskog članka i elektrolitske ćelije,
  6. Izračunati teorijske vrijednosti energijskih promjena tijekom kemijskih reakcija.
Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Provjera znanja

4 1.- 6. Priprema za pisani dio ispita Pisani dio ispita 30 50
Provjera znanja 2 1.- 6. Ponavljanje gradiva Usmeni dio ispita 30 50
Ukupno 6 60 100
Konzultacije
Kompetencije koje se stječu Razumijevanje kemijskih reakcija pojedinih kemijskih elemenata i njihovih spojeva.

Teorijske osnove potrebne za izvođenje kemijskih pokusa.

Sadržaj Kemijske reakcije. Oksidacija i redukcija. Hidroliza. Kemijska ravnoteža. Konstanta produkta topljivosti i konstanta disocijacije. Ionski produkt vode (pH). Galvanski članak. Elektroliza. Energijske promjene kod kemijskih reakcija. Koloidni sustavi. Kemijski elementi i njihovi spojevi.
Preporučena literatura
  1. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.,
  2. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Dopunska literatura
  1. M. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, WCB/Mcgraw-Hill, Boston, 1996.
Oblici provođenja nastave

 

 

Predavanja uz aktivno sudjelovanje studenata i auditorne vježbe uz samostalno rješavanje računskih zadataka.
Način provjere znanja i polaganja ispita Pisani dio ispita (ishodi 1.- 6.):
5 zadataka koji čine 50% ocjene, a ispitni prag je 60% uspješnih odgovora

Usmeni dio ispita (ishodi 1.- 6.):
10 zadataka koji čine 50% ocjene, a ispitni prag je 60% uspješnih odgovora.

Konačna ocjena:
dovoljan (2) za ostvarenih 60-70% ocjene,
dobar (3) za ostvarenih 71-80% ocjene,
vrlo dobar (4) za ostvarenih 81-90% ocjene,
izvrstan (5) za ostvarenih 91-100% ocjene.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Hrvatski jezik (jezik poduke) i

engleski jezik (mogućnost praćenja).

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Anonimna anketa i razgovori sa studentima nakon položenog ispita.
Back to Top