Nastavni program.

Opća i anorganska kemija 1 / Nastavni program
Naziv predmeta OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA 1
Kod Z105
Vrsta Predavanja (30), Auditorne Vježbe (15)
Razina Izborni predmet
Godina 1. Semestar 1.
ECTS 5 ECTS bodova
Nastavnik doc.dr.sc. Goran Šmit
Cilj ili svrha kolegija Priprema studenata za studij prirodnih i tehničkih znanosti, a koje se osnivaju na znanjima što ih daje opća i anorganska kemija.
Preduvjeti za upis Nema
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

  1. Povezati jedinicu za množinu tvari (mol) s drugim kvantitativnim veličinama koje opisuju njeno stanje (masa, volumen, tlak),
  2. Odrediti formulu kemijskog spoja na osnovi rezultata dobivenih kemijskom analizom,
  3. Razumjeti značenje kemijske jednadžbe i njenu primjenu u različitim izračunima,
  4. Primijeniti plinske zakone u kemijskim reakcijama,
  5. Izračunati potrebne veličine za pripravu otopina otapanjem čvrstina i razrjeđivanjem otopina,

Upotrijebiti fizikalna svojstva otopina u izračunima povezanim s koligativnim svojstvima (osmoza, povišenje vrelišta, sniženje tališta).

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
 Provjera znanja   3  1-6 Priprema za pisani dio ispita Pisani dio ispita  30  50
Provjera znanja 2 1-6 Ponavljanje gradiva Usmeni dio ispita 30 50
Ukupno 5  60  100
Konzultacije – – –
Kompetencije koje se stječu Razumijevanje poveznice između fizikalnih svojstava tvari i njihovih kemijskih promjena.
Teorijske osnove potrebne za rad u kemijskom laboratoriju.
Sadržaj Uvod u kemiju. Tvari (kemijski elementi, kemijski spojevi i smjese). Relativna atomska i molekulska masa. Struktura atoma. Kemijska veza i struktura molekula. Otopine. Osmoza i osmotski tlak. Otopine elektrolita. Stupanj disocijacije. Kiseline i baze.
Preporučena literatura
  1. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.,
  2. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Dopunska literatura
  1. M. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, WCB/Mcgraw-Hill, Boston, 1996.
Oblici provođenja nastave Predavanja uz aktivno sudjelovanje studenata i auditorne vježbe uz samostalno rješavanje računskih zadataka.
Način provjere znanja i polaganja ispita Pisani dio ispita (ishodi 1.- 6.):
5 zadataka koji čine 50% ocjene, a ispitni prag je 60% uspješnih odgovora

Usmeni dio ispita (ishodi 1.- 6.):
10 zadataka koji čine 50% ocjene, a ispitni prag je 60% uspješnih odgovora.

Konačna ocjena:
dovoljan (2) za ostvarenih 60-70% ocjene,
dobar (3) za ostvarenih 71-80% ocjene,
vrlo dobar (4) za ostvarenih 81-90% ocjene,
izvrstan (5) za ostvarenih 91-100% ocjene.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Hrvatski jezik (jezik poduke) i Engleski jezik (mogućnost praćenja).
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Anonimna anketa i razgovori sa studentima nakon položenog ispita.
Back to Top