Rezultati pisanog dijela ispita iz MNF2 – 09.06.2020.

MNF2
09.06.2020.
broj bodova
R.B. Ime Prezime teorija zadaci UKUPNO
1 Matej Kruhoberec 21 0 21
kriterij: 50% bodova (minimalno 50% bodova se mora ostvariti u oba ispitivana područja) prolaz na usmeni !!