Nastavni program.

Naziv predmeta METODIKA NASTAVE FIZIKE 2
Kod F129
Vrsta Predavanja (30), Seminari(30), Vježbe-praksa u školi (30)
Razina Osnovni predmet
Godina 2. Semestar 4
ECTS 7 ECTS bodova
Nastavnik Izv.prof. dr. sc. Vanja Radolić, Igor Miklavčić, pred.
Cilj ili svrha kolegija Osposobiti studente za uspješan i samostalan rad u osnovnoj i srednjoj školi.
Preduvjeti za upis Metodika nastave fizike I
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

  1. Definirati cilj i zadatke nastave fizike te obrazovna postignuća učenika za svaku nastavnu cjelinu u srednjoškolskom programu fizike.

2.    Izraditi izvedbeni i operativni program fizike za srednju školu te napisati odgovarajuću metodički pripremu za nastavni sat.

3.    Definirati i prokomentirati kriterije za usmeno ocjenjivanje u srednjoškolskoj nastavi fizike kao i kriterije za sastavljanje i ocjenjivanje pisanih ispita te evaluirati pouzdanost takvih pisanih ispita.

4.    Primijeniti tradicionalne i suvremene didaktičke strategije i metode poučavanja pri izvođenju nastave fizike u srednjoj školi.

5.    Primijeniti druge oblike odgojno-obrazovne djelatnosti u osnovnim i srednjim školama (natjecanja učenika, terenska nastava, suradnja s lokalnom zajednicom i udrugama koje promiču interes za fiziku i astronomiju)

6.    Evaluirati rješenja konceptualnih testova (TUG-K, FCI, MBT, CSEM, DIRECT, WCI, LCI, …)

7.    Pravilno koristiti metode rada s nadarenom djecom i djecom s posebnim potrebama

8.    Osmisliti projektne zadatke koji se mogu koristiti u projektnoj nastavi.

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja
Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje predavanja 0,5 1, 3-8 Prisutnost na nastavi Evidencija 0 5
Seminari 2 2,3 Izrada izvedbenog i operativnog programa za SŠ, definiranje obrazovnih postignuća i kriterija za ocjenjivanje za svaku nastavnu cjelinu. Izrada pripreme za metodičku jedinicu. Vođenje dnevnika metodičke prakse za osnovnu i srednju školu. Izrada i prezentacija plakata za nastavu odnosno popularizaciju fizike. Ocjena seminarskih radova (do 10 bodova), ocjena dnevnika metodičke prakse (do 10 bodova) te ocjena plakata (do 5 bodova). 0 25
Završni ispit – pisani dio 2,5 1,2,6 Usvajanje nastavnih sadržaja srednjoškolske fizike i temeljnih koncepata fizike, rješavanje konceptualnih zadataka Pismeni ispit 0 40
Završni ispit – usmeni dio 2 1-10 Odgovaranje na postavljena pitanja Usmeni ispit 0 30
Konzultacije Četvrtkom, 12-13:30
Kompetencije koje se stječu Sposobnost primjene tradicionalnih i suvremenih didaktičkih strategija i metoda poučavanja pri izvođenju nastave fizike u srednjoj školi. Razvijanje analitičkog i kvantitativnog pristupa rješavanju numeričkih i konceptualnih zadataka. Razvijanje pisanih i govornih komunikacijskih vještina te stručnog izražavanja prilikom pisanja seminara te javnog nastupa.
Sadržaj Predavanja :

Metodičke upute za realizaciju sadržaja fizike za srednju školu. Metodika i teme rada s nadarenim učenicima. Učenička natjecanja iz fizike. Referiranje iz međunarodnih znanstvenih i stručno-metodičkih časopisa te časopisa namijenjenih učenicima osnovnih i srednjih škola (Matematičko-fizički list, Čovjek i svemir, Priroda). Konceptualni testovi u suvremenoj nastavi fizike. Osmišljavanje projektnih zadataka koji se mogu koristiti u projektnoj nastavi. Izrada materijala koji se mogu koristiti u programiranoj nastavi. Izrada plakata, prezentacija i drugih materijala za vizualizaciju i popularizaciju fizike. Metodika posebnih sadržaja u elektrotehničkim, građevinskim, strojarskim i drugim strukovnim srednjim školama.

Seminar i praksa u srednjoj školi:

Iskustveni oblici rada se vježbaju u timskim seminarskim radovima i nastavi u srednjoj školi pod nadzorom mentora i nastavnika metodike nastave fizike

Preporučena literatura [1] Udžbenici fizike za srednju školu

[2] R.D.Knight, Five easy lessons – strategies for successful physics teaching, Addison Wesley, 2004

[3] Driver, Guesne & Tiberghien, Children´s ideas in science, Open University Press, 2000 (reprinted)

[4] E. Mazur, Peer instruction, Prentice Hall, 1997.

[5] P. Hewitt, “Conceptual Physics”, Pearson International Edition, 2006.
Dopunska literatura [1] Odabrani članci iz tekuće znanstvene periodike: Physics Education, Physics Teacher, Science Education, International J.of Science Education, J.of Research in Science Education itd

[2] Odabrani članci iz domaćih časopisa za popularizaciju fizike: Matematičko-fizički list, Čovjek i svemir, Priroda

[3] Internetski portali iz fizike
Oblici provođenja nastave Iskustveno učenje kroz timski rad u fakultetskom (seminari) i stvarnom okruženju (praksa u školi):

a) učenje u obliku radionica u fakultetskoj učionici koje obuhvaća teorijsku pripremu za nastavu i raspravu o izvedenoj nastavi koristeći tehnike akcijskog istraživanja i multimedijsku nastavnu tehnologiju (analiza zvučnih i video zapisa)

b) školska praksa (studenti su obavezni odslušati minimalno 5 predavanja nastavnika-mentora u srednjoj školi, održati jedno “probno” predavanje u razredu (ocjenjuje ga nastavnik-mentor) te jedno javno predavanje za ocjenu (ocjenjuju ga nastavnik-mentor i nastavnik metodike nastave fizike)

Način provjere znanja i polaganja ispita 1. Praktični (30%):

Kvaliteta aktivnosti studenta je osnovna mjera uspješnosti u kolegiju. Ocjena se izvodi iz kvalitete izvedbe studenta na seminarima i u srednjoj školi.

2. Pismeni (40%):

20 pitanja (10 teorijskih, 10 konceptualnih) – 100 bodova!

Uvjet za izlazak na  usmeni dio ispita – 25 bodova na teoriji i 25 bodova na konceptualnim zadacima.

3. Usmeni (30 %):

Izlaganje jedne nastavne jedinice iz predanog seminara uz objašnjenje korištenih didaktičkih postupaka. Provjera poznavanja nastavnog programa fizike za SŠ s posebnim naglaskom na ključnim sadržajima (pojmovima, fizikalnim veličinama, zakonitostima, pokusima, …) u nastavnim cjelinama. Identifikacija najčešćih učeničkih pretkoncepcija u temeljnim konceptualnim područjima srednjoškolske fizike.

Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Hrvatski
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Anketa studenata o korisnosti predmeta

Statistički pokazatelji o prolaznosti predmeta

Back to Top