Nastavni materijali.

Materijali s vježbi:

 

Vježbe Opis vježbi Materijali
Gradivo prvog kolokvija
1. Donja i gornja Darbouxova suma. Integralna suma. Donji i gornji Riemannov integral. Neodređeni integral.Direktna integracija. pdf
2. Metoda supstitucije. pdf
3. Metoda supstitucije. Parcijalna integracija. pdf
4. Parcijalna integracija. Integriranje racionalnih funkcija.  pdf
Gradivo drugog kolokvija
5. Integriranje iracionalnih funkcija. pdf
6.  Binomni integral. Integrali trigonometrijskih funkcija. pdf
7.  Određeni integrali: Newton – Leibnizova formula i primjene. pdf
8.  Nepravi integrali s beskonačnim granicama. Nepravi integrali neomeđenih funkcija.  pdf
Gradivo trećeg kolokvija
9. Primjene određenog integrala: računanje površine lika, duljina luka krivulje, volumeni rotacionih tijela. pdf
10. Numerička integracija: generalizirano trapezno i generalizirano Simpsonovo pravilo. Redovi realnih brojeva: suma reda. pdf
11. Redovi realnih brojeva: nužan uvjet konvergencije reda, poredbeni kriteriji, Cauchyev i D’Alambertov kriterij u formi limesa. pdf
12. Redovi realnih brojeva: redovi s članovima proizvoljnog predznaka. Redovi potencija: Taylorov i Maclaurinov red.  pdf

Formule za kolokvije:

Back to Top