Gradivo za 1. kolokvij

Gradivo za 1. kolokvij uključuje gradivo prvih 8 predavanja i vježbi, uključujući i  računanje limesa niza.