Studentski radovi.

Ponudene teme - diplomski radDiplomske teme u izradiPonudene teme - zavrsni radZavrsne teme u izradi
 1. Perovskitni materijali – primjene u fotonaponskim ćelijama Ko-mentor: Andreja Gajović, znanstveni savjetnik (IRB, Zagreb)
  Koristeći ab initio teorijske metode, proučavat će se strukturna i elektronska svojstva homo- i heterostruktura novih perovskita. Dobivena svojstva će se koreliraJ s eksperimentalnim rezultaJma partnera s projekta (IRB, Zagreb). Za simulacije će se koristiti Isabella klaster sa SRCE- a u Zagrebu.
 2.  

 3. Model sinteze 2D materijala – korelacija između supstrata i 2D strukture
  Koristeći ab initio teorijske metode, proučavat će se odnos supstrat-2D materijal s obzirom na njihova strukturna svojstva. Tražit će se opći model sinteze za jednoelementne 2D materijale. Dobivena svojstva će se korelirati s eksperimentalnim rezultatima partnera s Autonomous University of Madrid. Za simulacije će se koristiti Isabella klaster sa SRCE-a u Zagrebu.
 4.  

 5. Adsorpcija atoma na 2D materijalima – primjene u senzorskim napravama
  Koristeći ab initio teorijske metode, proučavat će se adsorpcija elemenata i molekula (CO2, CO, NO2, NO, H2O, NH3, CH4) na 2D materijalima. Ispitivat će se osjetljivost 2D materijala na prisutnost adsorbanata. Postoji mogućnost suradnje s eksperimentalnim laboratorijima. Za simulacije će se koristiti Isabella klaster sa SRCE-a u Zagrebu.
 6.  

 7. 2D materijali – kandidati za spinske diode na nanoskali
  Koristeći ab initio teorijske metode, proučavat će se dopirani 2D materijali i njihova elektronska struktura. Sustavi s povoljnim spinskim kanalima će se dodatno ispitivati za primjene u spinskim diodama. Za simulacije će se koristiti Isabella klaster sa SRCE-a u Zagrebu.
 8.  

 9. Tema po izboru iz primjene spektroskopije u kliničkoj dijagnostici
  Ko-mentor: doc. dr. sc. Željko Debeljak (Odsjek za kliničku kemiju, KBC Osijek)
  Koristeći spektroskopske metode ispitivat će se problematika iz područja biomedicine. Istraživanje će se provoditi na Odsjeku za kliničku kemiju, KBC, Osijek.
 1. WTe – novi multifunkcionalni materijal – Arijan Aleksic
 2.  

 3. Perovskitni materijali – osnovna svojstva i karakterizacija
  Ko-mentor: Andreja Gajović, znanstveni savjetnik (IRB, Zagreb) – Rea Pejičić
 4.  

 5. Teorijsko modeliranje perovskitnih heterostruktura ZnO-BaTiO3
  Ko-mentor: Andreja Gajović, znanstveni savjetnik (IRB, Zagreb) – Ivan Kovač
 1. Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer kutne količine gibanja
  Koristeći programske pakete, vizualizirat će se valne funkcije, gustoće vjerojatnosti i energije kvantne čestice u pri kružnom gibanju.
 2.  

 3. Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer čestice na potencijalnoj barijeri
  Koristeći programske pakete, vizualizirat će se valne funkcije, gustoće vjerojatnosti i energije kvantne čestice na konačnoj pravokutnoj potencijalnoj barijeri.
 4.  

 5. Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer čestice u konačnoj pravokutnoj potencijalnoj jami
  Koristeći programske pakete, vizualizirat će se valne funkcije, gustoće vjerojatnosti i energije kvantne čestice u konačnoj pravokutnoj potencijalnoj jami.
 1. Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer harmonijskog oscilatora; tema zauzeta (Marija Jurić)
  Koristeći programske pakete, vizualizirat će se valne funkcije, gustoće vjerojatnosti i energije kvantne čestice u harmonijskom potencijalu.
 2.  

 3. Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer čestice u konačnoj sfernoj potencijalnoj jami; tema zauzeta (Borna Jukić)
  Koristeći programske pakete, vizualizirat će se valne funkcije, gustoće vjerojatnosti i energije kvantne čestice u konačnoj sfernoj potencijalnoj jami.
Back to Top