Prijava usmenog ispita

Studenti koji su kolokvirali pismeni dio ispita, izlazak na usmeni ispit trebaju prijaviti prijavom ispita putem ISVU studomata i to za prvi pismeni rok prije termina usmenog ispita.