Nastavni program.

Elektrodinamika 2 / Nastavni program
Naziv predmeta ELEKTRODINAMIKA  2
Kod F131
Vrsta Predavanja (30) , Vježbe (15)
Razina Izborni predmet
Godina 3. Semestar 6.
ECTS 4 ECTS boda
Nastavnik Doc.dr.sc. Mislav Mustapić
Cilj ili svrha kolegija Student treba naučiti i biti u stanju pravilno iskazati osnovne zakone elektrostatike, magnetostatike i elektrodinamike u tvarnim sredinama, te moći riješiti različite probleme.
Preduvjeti za upis Matematika 1 – diferencijalni račun, Matematika 2 – integralni račun, Matematika 3 – funkcije viših varijabli, Osnove fizike 2, 3, Elektrodinamika 1, Matematičke metode fizike I., Klasična mehanika 1, Klasična mehanika 2
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Razumjeti i pravilno iskazati osnovne zakone elektrostatike u tvarnim sredinama
 2. Opisati i interpretirati osnovna svojstva električnog polja u tvarnim sredinama
 3. Razumjeti i pravilno iskazati osnovne zakone magnetostatike u tvarnim sredinama
 4. Opisati i interpretirati osnovna svojstva magnetskog polja u tvarnim sredinama
 5. Primijeniti stečeno znanje iz područja elektrostatike i magnetostatike u tvarnim sredinama u praksi te samostalno rješavati problemske zadatke
 6. Opisati osnovne principe elektrodinamike u tvarnim sredinama
 7. Razumjeti, interpretirati i primijeniti znanje Maxwellovih jednadžbi u tvarnim sredinama na problemskim zadacima
 8. Razumjeti pojam elektromagnetskog vala, njegove strukture i svojstava u tvarnim sredinama
 9. Interpretirati skalarni, vektorski i elektromagnetski potencijal
 10. Opisati i razumjeti učinke zračenja u elektrodinamici u tvarnim sredinama
 11. Primijeniti naučene spoznaje na rješavanje problemskih zadataka

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje predavanja 0,5 1-11 Prisutnost na nastavi Evidencija 0 10
Pohađanje vježbi 0,5 1-11 Prisutnost na nastavi Evidencija 0 10
Domaće zadaće 0,5 1-11 Samostalno rješavanje domaće zadaće Pismena predaja zadataka 0 15
Seminari 0,5 1-11 Samostalna obrada zadane teme, konzultacije Usmeni izlaganje, pismena predaja 0 15
Provjera znanja putem dva kolokvija 1 1-11 Kontinuirani rad tijekom cijelog semestra Pismeni kolokvij (uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni ispit) 0 25
Završni ispit 1 1-11 Samostalna obrada zadane teme, konzultacije Usmeni izlaganje, pismena predaja 0 25
Ukupno 4 0 100
Konzultacije Utorkom, 11:00-12:00
Kompetencije koje se stječu
 1. Razvijanje analitičkog i kvantitativnog pristupa
 2. Razvijanje apstraktnog i vizualizacija prirodnih pojava
 3. Identificirati problem, sudjelovati u rješavanju problema, te logički povezati ključne činjenice i elemente
 4. Timski rad
 5. Razvijanje odgovornosti i etičnosti
Sadržaj
 • Elektrostatika makroskopskih medija i granični uvjeti
 • Magnetostatika makroskopskih medija i granični uvjeti
 • Jednadžbe makroskopske elektrodinamike
 • Rubni uvjeti na granicama sredina
 • Emg valovi u nevodljivim sredinama
  • polarizacija vala
  • odbijanje vala
  • lom valova na granici dvaju sredina – valna optika
 • valovi u disperzivnim sredinama
 • Emg valovi u vodljivoj sredini
 • Valovodi, svjetlovodi i rezonantne šupljine
 • Multipolni razvoj elektromagnetskog polja
 • Kvadrupolno i magnetsko dipolno zračenje
 • Zračenje štapne antene
 • Raspršenje i difrakcija emg. valova
 • Relativističko poopćenje Larmorove formule
 • Dirac-Lorentz ova relativistička jednadžba s reakcijom zračenja
Preporučena literatura
 1. Griffiths, David J.: Introduction to Electrodynamics, 4rd edition Prentice Hall, New Jersey, 1999.
 2. D. Jackson: Classical Electrodynamics, 3rd edition, John Wiley, New York, 1998.
 3. I. Supek: Teorijska fizika i struktura materije, Školska knjiga, Zagreb, 1977.
Dopunska literatura
 1. O. Barut: Electrodynamics and Classical Theory of Fields and Particles, MacMillan, New York, 1964.
 2. Rorlich: Classical charged particles. Addison-Wisley, Reading, Massachusetts, 1965.
 3. http://www.airynothing.com/jackson/
 4. http://www.plasma.uu.se/CED/Book/
Oblici provođenja nastave Na predavanjima teorija, a na vježbama rješavanje problema i seminarski radovi.
Način provjere znanja i polaganja ispita Pismeni i usmeni
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Hrvatski / Engleski
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Ankete
Back to Top