Nastavni program.

Naziv predmeta ELEKTRODINAMIKA 1
Kod F108
Vrsta Predavanja (30) , Vježbe (30)
Razina Osnovni predmet
Godina 3. Semestar 5.
ECTS 5 ECTS bodova
Nastavnik doc.dr.sc. Josip Brana, Ivana Ivković, predavač
Cilj ili svrha kolegija Student treba naučiti i biti u stanju pravilno iskazati osnovne zakone elektrostatike magnetostatike i elektrodinamike u vakuumu, te moći riješiti različite probleme.
Preduvjeti za upis Matematika 1 – diferencijalni račun, Matematika 2 – integralni račun, Matematika 3 – funkcije viših varijabli, Osnove fizike 1, 2, 3, Klasična mehanika I.
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Razumjeti i pravilno iskazati osnovne zakone elektrostatike
 2. Opisati i interpretirati osnovna svojstva električnog polja
 3. Razumjeti i pravilno iskazati osnovne zakone magnetostatike
 4. Opisati i interpretirati osnovna svojstva magnetskog polja
 5. Primijeniti stečeno znanje iz područja elektrostatike i magnetostatike u praksi te samostalno rješavati problemske zadatke
 6. Opisati osnovne principe elektrodinamike u vakuumu
 7. Razumjeti, interpretirati i primijeniti znanje Maxwellovih jednadžbi na problemskim zadacima
 8. Razumjeti pojam elektromagnetskog vala, njegove strukture i svojstava
 9. Interpretirati skalarni, vektorski i elektromagnetski potencijal
 10. Opisati i razumjeti učinke zračenja u elektrodinamici
 11. Primijeniti naučene spoznaje na rješavanje problemskih zadataka

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Pohađanje predavanja 1 1-11 Prisutnost na nastavi Evidencija 0 10
Pohađanje vježbi 1 1-11 Prisutnost na nastavi Evidencija 0 10
Domaća zadaće 0,5 1-11 Samostalno rješavanje domaće zadaće Usmeni izlaganje, pismena predaja 0 15
Seminari 0,5 1-11 Samostalna obrada zadane teme, konzultacije Pismena predaja zadataka 0 15
Provjera znanja putem dva kolokvija 1 1-11 Kontinuirani rad tijekom cijelog semestra Pismeni kolokvij (uspješno položeni kolokviji zamjenjuju pismeni ispit) 0 25
Završni ispit 1 1-11 Ponavljanje gradiva Pismeni ispit (ukoliko nije zadovoljio prag prolaznosti na kolokvijima)Usmeni ispit 0 25
Ukupno 5 0 100
Konzultacije Utorkom, 11:00-12:00
Kompetencije koje se stječu
 1. Razvijanje analitičkog i kvantitativnog pristupa
 2. Razvijanje apstraktnog i vizualizacija prirodnih pojava
 3. Identificirati problem, sudjelovati u rješavanju problema, te logički povezati ključne činjenice i elemente
 4. Timski rad
 5. Razvijanje odgovornosti i etičnosti
Sadržaj
 1. Elektrostatika
  • Coulombov zakon
  • električno polje
  • princip linearne superpozicije
  • Gaussov zakon
  • skalarni potencijal – Poissonova jednadžba
  • rad naboja u elektrostatskom polju
 2. Magnetostatika
  • magnetska indukcija i Biot-Savartov zakon
  • vektorski potencijal baždarna sloboda
  • multipolni razvitak
  • magnetski moment
  • sila i moment sile na lokalizirane struje u zadanom magnetskom polju
 3. Elektrodinamika u vakuumu
  • gibanje naboja u zadanim elektromagnetskim poljima
   • gibanje u stalnim homogenim poljima
   • gibanje u periodičnim poljima
  • elektromagnetsko polje naboja i struja čija su gibanja zadana
   • Maxwellove jednadžbe u vakuumu
   • jednadžba kontinuiteta
   • Maxwellove jednadžbe daleko od struja i naboja – elektromagnetski valovi, polarizacija
   • energija i impuls elektromagnetskog polja
   • elektromagnetski potencijali, njihov značaj i gradijentna invarijantnost
   • retardirana i advansirana rješenja
   • Lienard-Wichertovi potecijali
  • učinci zračenja
   • Larmorova formula za dipolno zračenje
   • sila kočenja zračenjem i prigušenje zračenjem
Preporučena literatura
 1. D. Jackson: Classical Electrodynamics, 3rd edition, John Wiley, New York, 1998.
 2. I. Supek: Teorijska fizika i struktura materije, Školska knjiga, Zagreb, 1977.
Dopunska literatura
 1. O. Barut: Electrodynamics and Classical Theory of Fields and Particles, MacMillan, New York, 1964.
 2. Rorlich: Classical charged particles. Addison-Wisley, Reading, Massachusetts, 1965.http://www.airynothing.com/jackson/
 3. http://www.plasma.uu.se/CED/Book/
Oblici provođenja nastave Na predavanjima teorija, a na vježbama rješavanje problema i seminarski radovi.
Način provjere znanja i polaganja ispita Pismeni i usmeni
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Hrvatski/Engleski
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Ankete
Back to Top