Diplomski rad.

Studenti sveučilišnog diplomskog studija Fizike i informatike obvezni su, na kraju studija, izraditi diplomski rad i položiti diplomski ispit.

Diplomskim radom, studenti dokazuju sposobnost primjenjivanja stečenih znanja i vještina tijekom studija na razini akademskog naziva stečenog diplomom.

O odobrenju teme diplomskog rada brine Odbor za završne i diplomske ispite (u daljnjem tekstu: Odbor).

Odbor imenuje mentora za izradu diplomskog rada iz reda nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje.

Odbor može na prijedlog mentora, gdje je to potrebno, odrediti studentu komentora.

Studenti, na prijedlog nastavnika, biraju temu diplomskog rada iz stručnih ili znanstvenoistraživačkih područja koje se obrađuju na Odjelu.

Temu diplomskog rada predlaže mentor, a odobrava Odbor.

Tema diplomskog rada (po opsegu i dubini sadržaja) mora biti takva da je student može izraditi za 45 dana.

Obrana diplomskog rada je javna i sastoji se od usmenog izlaganja studenta koje može trajati najdulje 30 minuta. Nakon što je obrazložio diplomski rad, student odgovara na pitanja članova Ispitnog povjerenstva koja se odnose na sam diplomski rad.

Svaki član Ispitnog povjerenstva može pristupniku postaviti najviše tri pitanja. Pitanja postavljena pristupniku unose se u zapisnik o diplomskom ispitu te čine sastavni dio zapisnika.

Back to Top