Odluka o izboru zaposlenika / zaposlenice na radno mjesto III. vrste

KLASA: 112-01/17-01/51
URBROJ: 2158/60-60-30-17-01
Osijek, 09. srpnja 2018.

Na temelju članka 43. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i u skladu s člankom 10. točkom 4. podtočkom 2. Odluke o ustrojstvu radnih mjesta Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na prijedlog Povjerenstva za izbor zaposlenika / zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja) na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 05. srpnja 2018. godine (KLASA112-01/18-01/38:, URBROJ: 2158/60-60-30-18-01), Pročelnik Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja) na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

  • Ana Pavlačić iz Osijeka, Medulinska 15, izabire se na radno mjesto III. vrste – laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja) na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Na temelju Suglasnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 16. studenoga 2017. godine (KLASA:112-02/17-02/1, UR.BROJ:2158-60-01-17-120) za raspis javnog natječaja za provedbu postupka izbora jednog zaposlenika / zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, zaprimljene prema urudžbenom zapisniku na Odjelu za fiziku 20. studenoga 2017. (KLASA:112-01/17-01/39, URBROJ:2158-60-60-30-17-01), Pročelnik Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donio je 29. lipnja 2018. godine (KLASA:112-01/18-01/35, UR.BROJ: 2158/60-60-30-18-01) Odluku o imenovanju Povjerenstva za provjeru uvjeta natječaja za izbor za radno mjesto III. vrste – laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u sastavu: Doc.dr.sc. Zvonko Glumac, docent Odjela za fiziku i zamjenik pročelnika za nastavu i studente, predsjednik i članovi: Izv.prof.dr.sc. Branko Vuković, izvanredni profesor Odjela za fiziku, član i Igor Miklavčić, predavač Odjela za fiziku, član (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Natječaj za provedbu postupka izbora jednog zaposlenika / zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je 20. lipnja 2018. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – područna služba Osijek, mrežnim stranicama Odjela za fiziku i mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u „Narodnim novinama“, s rokom prijave 8 dana od dana objave Natječaja.

Natječaj je zaključen 28. lipnja 2018. godine. Povjerenstvo je provelo natječajni postupak i 06. srpnja 2018. godine dostavilo pročelniku Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Zapisnik o izboru predloženika / predloženice na radno mjesto III. vrste – laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja na Odjelu za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Iz dostavljenog Zapisnika Povjerenstva, vidljivo je da je na objavljeni Natječaj valjanu prijavu podnijelo 2 pristupnika. U provedbi natječajnog postupka, Povjerenstvo je utvrdilo da 2 pristupnika Natječaja ispunjava uvjete Natječaja i da su uz prijavu na Natječaj priložili odgovarajuću dokumentaciju u skladu s Natječajem.

Povjerenstvo je pozvalo 2 pristupnika da pristupe I. i II. razini provedbe natječajnog postupka-pisanoj provjeri znanja i praktičnog dijela ispita. I. razina provedbe natječajnog postupka (u daljnjem tekstu. I. razina), u kojoj pristupnik prema utvrđenom bodovanju može maksimalno ostvariti 50 bodova, sastojala se u pisanju odgovora na 1 pitanje sa 4 potpitanja. II. razina-praktični zadatak pred Povjerenstvom u kojem pristupnik može ostvariti maksimalno 50 bodova (u daljnjem tekstu: II. razina), što zajedno u I. i II. razini čini maksimalno 100 boda.

Iz daljnje provedbe natječajnog postupka vidljivo je da je Povjerenstvo 05. srpnja 2018. godine provelo I.i II razinu i utvrdilo da je od 2 pristupnika, I. razini pristupilo 2 pristupnika, U daljnjoj provedbi natječajnog postupka Povjerenstvo je provelo II. razinu za 2 pristupnika.

Nakon završene II. razine, iz Zapisnika je vidljivo da je Povjerenstvo na temelju ukupnog broja bodova u I. i II. razini za 2 pristupnika sastavilo listu reda prvenstva (rang listu) pristupnika. Prema utvrđenoj rang listi pristupnika Natječaja, a prema ukupnom broju bodova u I. i II. razini, Povjerenstvo je predložilo pročelniku Odjela za fiziku da izabere jednog kandidata s najvećim brojem ostvarenih bodova u I. i II. razini provedbe natječajnog postupka kako slijedi: Pavlačić Ana, Medulinska 15., 31000 Osijek, na radno mjesto III. vrste – laborant na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja) na Odjelu za fiziku.

Pročelnik Odjela za fiziku je, na temelju uvida u Zapisnik i natječajnu dokumentaciju navedenog predloženika te dokumentaciju Povjerenstva o provedbi natječajnog postupka u I. i II. razini, utvrdio da je Pavlačić Ana, Medulinska 15., 31000 Osijek, ostvarila najveći broj bodova na oba dijela testiranja.

Slijedom navedenog Pročelnik je utvrdio da je Pavlačić Ana najuspješnija pristupnica s najbolje ostvarenim rezultatima u I. i II. razini s ukupno 87 bodova i da slijedom toga ima potrebne kvalifikacije i kompetencije za radno mjesto III. vrste – laborant na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja) na Odjelu za fiziku te je odlučio kao u izreci.

PROČELNIK ODJELA ZA FIZIKU
Izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić