Natječaj za radno mjesto II. vrste zvanja – višeg informatičkog referenta

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto II. vrste zvanja

višeg informatičkog referenta na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka stalnog zaposlenika s neplaćenog dopusta

1 izvršitelj

Uvjeti: VSS ili VŠS, smjer informatika, elektrotehnika, matematika ili fizika, 1. godina radnog staža u struci

Uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis
  • preslik odgovarajuće diplome
  • domovnicu
  • dokaz o radnom stažu

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.
S pristupnicima koji udovoljavaju uvjetima natječaja obavit će se razgovor. Na natječaj se imaju pravo prijaviti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave s prilozima u dva primjerka, podnose se Tajništvu Odjela za fiziku na adresi:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku
Trg Lj. Gaja 6
31 000 Osijek
S naznakom ” Za natječaj”