Natječaj za posao – 19. lipanj 2018. godine

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku raspisuje

NATJEČAJ

  1. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.
  2. za izbor i prijam jednog suradnika/suradnice u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika i sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme (za vrijeme porodiljnog dopusta)
  3. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste zvanja – Laborant na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka stalnog zaposlenika s bolovanja – 1 izvršitelj uvijet SSS

Pristupnici pod točkom 1. na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14.). Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH i 131/17) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici pod točkom 2. na natječaj su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine” br. 123/03., 198/03., 105/04., Odluka USRH 174/04; 2/07;,46/07, 45/09; 63/11; 94/13; 139/13. i Odluka USRH 101/14. i 60/15 Odluka USRH i 131/17).

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Uz prijavu na natječaj, pristupnici pod točkom 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4.– Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje.

Obrazaci 2. i 4. objavljeni su na mrežnoj stranici Odjela za fiziku.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Pristupnici za natječaj pod točkom 3. uz prijave na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

  • životopis
  • preslik odgovarajuće isprave o završenom školovanju
  • domovnicu

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnog postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja, i dr.) bit će javno objavljene na web stranici Odjela za fiziku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj pod točkom 1. i 2. s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja. Rok za podnošenje prijave za pristupnike pod točkom 3. je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

ADRESA
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku, Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku