Natječaj za nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku raspisuje
NATJEČAJ
za izbor

jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14.) moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.-Odluka USRH) i Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te uvjete utvrđene Pravilnikom o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst.

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnik o izboru u znanstvena, znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje.

Obrazac 2. objavljen je na mrežnoj stranici Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.fizika.unios.hr.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za fiziku