Natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika / zaposlenice

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku – raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – laborant na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/l7).

Pristupnici Natječaja, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • srednja stručna sprema (SSS)
  • poznavanje rada na računalu

Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

  • životopis
  • ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju
  • potvrdu da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, (ne stariju od 6 mjeseci)

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja isključivo poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fiziku
Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek
S naznakom “Za Natječaj-laborant”

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja moraju pristupiti testiranju (pismenom i usmenom-intervju). O mjestu i vremenu održavanja testiranja pristupnici će biti obaviješteni putem mrežne stranice Odjela za fiziku. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnicima Natječaja. O rezultatima javnog Natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na javni Natječaj bit će pismeno obaviješteni/e u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Odjel za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka (NN42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podatka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podatka) (SL EU L 119).