Natječaj za izbor i prijam redovitog profesora

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku Osijek

NATJEČAJ

za izbor i prijam jednog zaposlenika / zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijskih i komunikacijskih znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14.). Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH i 131/17) i posebne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja te posebne uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (http://www.unios.hr).

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrazac 2. Objavljen je na mrežnoj stranici Odjela http://www.fizika.unios.hr/. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnog postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja, i dr.) bit će javno objavljene na web stranici Odjela za fiziku (http://www.fizika.unios.hr).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku, Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku