Natječaj – viši laborant

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku – raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijem jednog zaposlenika / zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši laborant na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/l7).

Pristupnici Natječaja, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • završen diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti
  • poznavanje rada na računalu
  • radno iskustvo: 1 godina

Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

  • životopis
  • preslik Domovnice
  • ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju
  • potvrdu da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, (ne stariju od 6 mjeseci)
  • presliku potvrde HZMO-a o radnom stažu ne stariju od dana objave ovog natječaja

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja isključivo poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fiziku
Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek
S naznakom “Za Natječaj-viši laborant”

Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja moraju pristupiti usmenom testiranju-intervju). O mjestu i vremenu održavanja testiranja pristupnici će biti obaviješteni putem mrežne stranice Odjela za fiziku. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnicima Natječaja. O rezultatima javnog Natječaja kandidati/kinje prijavljeni/e na javni Natječaj bit će obaviješteni/e istoga dana nakon provedbe usmenog razgovora (intervju), putem mrežnih stranica Odjela za fiziku.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju se nalazi ovdje.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Odjel za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podatka (NN42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podatka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podatka) (SL EU L 119).