Natječaj u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike na određeno vrijeme s punim radnim vremenom na Odjelu za fiziku

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člankom 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07.- Odluka USRH 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13. i 139/13. i Odluka USHRH 101/14. i 60/15. i 131/17.) obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Statut i Pravilnik objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici podnose prijavu na Natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda i obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 5. Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.

Dokumentacija se prilaže u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Obrazac 5. objavljen je na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (B1).

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja osobno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek s naznakom „za natječaj za poslijedoktoranda“

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).