Natječaj izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste docent znanstvenik povratnik

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA FIZIKU

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

Jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje fizika na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom. (Zapošljavanje znanstvenika povratnika na temelju suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 18. veljače 2020. godine).

Svi kandidati Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br.93/14., 127/17. i 98/19.), opće uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), uvjete utvrđene člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uvjete utvrđene Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, uvjete iz Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17.), te uvjete iz Odluke o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika-povratnika na javnim sveučilištima i javnim institutima u Republici Hrvatskoj (KLASA:640-02/18-04/00145, URBROJ:533-03-18-0001 od 30. kolovoza 2018. godine. Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2 – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrasci za prijavu, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, kao i Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta J. Jurja Strossmayera u Osijeku (www.unios.hr).

Dokumentacija, osim radova, predaje se u dva (2) primjerka (od kojih 1 originalni), u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti.

Prednost u odnosu na ostale kandidate ima samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, s naznakom “(Za natječaj – docent)”. Na Natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka putem mrežne stranice Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.fizika.unios.hr).

Odjel za fiziku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom. Svi kandidati samom prijavom na natječaj daju privolu da se svi njihovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).