Natječaj – 11. ožujak 2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Odjel za fiziku raspisuje

NATJEČAJ

  1. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje Fizika, na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjelu za fiziku
  2. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i na suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja Fizika, na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Pristupnici Natječaja pod točkom 1., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prijave se podnose na obrascu br. 2.

Pristupnici natječaja pod točkom 2., pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Prijave se podnose na obrascu br. 4.

Prijave na Natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.unios.hr/o-sveucilistu/propisi/) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u PDF-formatu na CD-u) u jednom primjerku. Rok prijave je 30 dana od dana objave Natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na Natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu moraju uz prijavu priložiti vjerodostojnu dokumentaciju kojim dokazuju pravo prednosti (branitelji.gov.hr). Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dovršetka natječaja. Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Odjel za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka.

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek

S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“