Hladni atomi i kvantne tehnologije

Podružnica Hrvatskog fizikalnog društva u Osijeku i Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku u petak 20. ožujka 2020. u 12:00 sati u učionici 60 na Odjelu za fiziku organiziraju predavanje

Hladni atomi i kvantne tehnologije

dr. sc. Ticijana Ban Institut za fiziku, Zagreb

Opis slike:
Hladni atomi na Institutu za fiziku. Crvena kuglica prikazuje oblak hladnih atoma rubidija smještenih unutar komore koja se nalazi na ultra-visokom vakuumu. Atomi su laserom ohlađeni i zarobljeni u središte komore pomoću magnetskog polja. Tipične tepmerature atoma iznose oko 50 μK što su najniže temperature ikad izmjerene u Hrvatskoj i široj regiji.

Sažetak:
Prva kvantna revolucija uzrokovana je razumijevanjem i primjenom zakona kvantne mehanike, a rezultirala je inovativnim tehnologijama kao što su tranzistor i laseri bez kojih ne možemo zamisliti funkcioniranje današnjeg društva. Danas, zahvaljujući našoj sve većoj sposobnosti manipuliranja kvantnim efektima u posebno dizajniranim sustavima i materijalima otvara se put za drugu kvantnu revoluciju, koja će sa sobom donijeti nove i svježe konceptualne platforme za razvoj tehnologija nove generacije sa primjenom u kvantnim kompjuterima, sigurnom prijenosu podataka, simulatorima vrlo složenih molekula i procesa, ultra‐osjetljivim senzorima i optičkim satovima.

Sustavi hladnih atoma su jedna vrlo važna platforma u razvoju tehnologija nove generacije s širokim spektrom potencijalnih primjena. Oni se stvaraju u izvedbi magneto‐optičke stupice koristeći međudjelovanje atoma, lasera i magnetskog polja. Atomi se laserima hlade do temperatura vrlo bliskih apsolutnoj nuli na kojima do izražaja dolazi njihova kvantna priroda.

U predavanju ću predstaviti istraživanja u području hladnih atoma koja se provode na Institutu za fiziku, cold.ifs.hr, s perspektivama koje uključuju uspostavu Centra za napredne laserske tehnike (CALT), calt.ifs.hr, do uspostave regionalnog čvora za optičke atomske satove.

O predavaču:
Dr. sc. Ticijana Ban znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju na Institutu za fiziku gdje vodi istraživački tim koji se bavi eksperimentalnom fizikom hladnih atoma. Područje njezinog rada su atomska i molekularna fizika, specifično spektroskopija kontinuiranim i pulsnim laserima te primjena lasera na riješavanje temeljnih pitanja međudjelovanja materije i svjetlosti. http://projekt2.ifs.hr/ban/ban.htm

Predavanje – Hladni atomi i kvante tehnologije