Dijalog EU s mladima – konzultacijski upitnik

Poštovani,

ovim putem pozivamo vas da mlade osobe (15 do 30 godina), polaznike vaših institucija potaknete i motivirate na uključivanje u 7. ciklus Dijaloga Europske unije s mladima putem konzultacijskog upitnika. Kroz upitnik, dostupan na linku, mlade pitamo što misle o kvalitetnim poslovima, radu s mladima te prilikama za mlade u ruralnim područjima.

U privitku dostavljamo i vizuale koji su korišteni za izradu informativnog letka, a koje ste slobodni koristiti u svojim objavama.

Što je Dijalog Europske unije s mladima?

Na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Europske unije krajem 2018. godine usvojena je nova Europska strategija za mlade za razdoblje od 2019. do 2027. godine, na temelju koje je uspostavljen Dijalog EU-a s mladima, nasljednik dosadašnjeg procesa strukturiranog dijaloga.

Putem procesa Dijaloga EU-a s mladima, institucije Europske unije i tijela javne vlasti savjetuju se s mladim ljudima o određenim temama koje su od velike važnosti za populaciju mladih diljem Europe. Proces se odvija u ciklusima od 18 mjeseci. Trenutno je u tijeku 7. ciklus Dijaloga EU-a s mladima koji se provodi na temu Stvaranje mogućnosti za mlade, a u fokusu su tri podteme:

  1. Kvalitetni poslovi za sve
  2. Kvalitetan rad s mladima za sve
  3. Mogućnosti za mlade iz ruralnih područja

Dijalog EU-a s mladima omogućuje mladima da izravno utječu na oblikovanje najznačajnijih europskih politika za mlade te pruža priliku za konkretno poboljšanje položaja mladih u lokalnim zajednicama. To je metoda uključivanja mladih u procese donošenja odluka i dijalog s onima koji odluke donose. Radi se o metodi koja je osmišljena unazad 10-ak godina na razini Europske unije s ciljem uključivanja najšireg kruga mladih u procese odlučivanja na europskoj razini. Danas se Dijalog EU-a s mladima primjenjuje i na nacionalnoj, regionalnoj te lokalnoj razini, a predstavlja koristan alat kako bi se prikupila mišljenja mladih o tome što im je važno u njihovoj školskoj i lokalnoj zajednici. Više o navedenoj temi možete pročitati na linku.

Hrvatska tema za vrijeme predsjedanja je “Mogućnosti za mlade u ruralnim područjima”. Rezultati konzultacijskog procesa Dijaloga EU-a s mladima uzimaju se u obzir pri izradi dokumenata na Radnoj skupini za mlade Vijeća Europske unije, koje na razini ministara usvaja Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport. Na taj način zajednički kreiramo politike za mlade na Europskoj razini na nacionalnim razinama u državama članicama.

U Republici Hrvatskoj na nacionalnoj razini osnovana je Nacionalna radna skupina za provedbu Dijaloga EU s mladima (odluka o osnivanju dostupna putem poveznice), čija je zadaća među ostalim promovirati Dijalog EU s mladima.

Kako bi se mladima omogućilo punopravno sudjelovanje u konzultacijskom procesu, izrađen je konzultacijski upitnik, u kojem mladi mogu izravno iznijeti svoje stavove te tako sudjelovati u oblikovanju politika i donošenju odluka koje se tiču mladih u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Navedeni upitnik je anoniman i dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na poveznici eupita.eu (na linku). Stoga, pozivamo sve mlade u dobi od 15 do 30 godina starosti da se uključe u konzultacijski proces Dijaloga EU-a s mladima, kojem je cilj prikupiti mišljenje mladih na temu “Stvaranje prilika za mlade”, pritom stavljajući fokus na tri Cilja za mlade: Kvalitetni poslovi za sve, Kvalitetno učenje te Poticaj mladima iz ruralnih sredina.

Rok za ispunjavanje upitnika je 30. rujna 2019. godine.

S ciljem što uspješnijeg provođenja Dijaloga EU-a s mladima u Republici Hrvatskoj ljubazno vas molimo da informaciju o važnosti sudjelovanja mladih u Dijalogu kao i poveznicu putem koje mogu ispuniti konzultacijski upitnik, u okviru svoje nadležnosti i u skladu sa svojim mogućnostima, dostavite ciljnoj skupini putem elektroničke pošte, objave na web stranicama, putem FB stranica i/ili slično. Napominjemo kako se navedeno ne odnosi isključivo na studente već na sve mlade u dobi 15-30 godine, s posebnim naglaskom na mlade iz ruralnih područja te su svi koji udovoljavanju navedenim kriterijima pozvani na sudjelovanje putem anketnog upitnika.

Vjerujemo da ste prepoznali važnost uključivanja mladih u konzultacijski proces te da ćete im, u okviru svojih mogućnosti, omogućiti punopravno sudjelovanje u istom na čemu vam unaprijed zahvaljujemo!

Srdačan pozdrav,

Karmen Marinić
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA