Nastavni program.

Naziv predmeta UVOD U SPEKTROSKOPIJU
Kod F130
Vrsta Predavanja (30), Vježbe (15), Seminari (15)
Razina Osnovni predmet
Godina 1. Semestar 1.
ECTS 5 ECTS bodova
Nastavnik doc. dr. sc. Igor Lukačević
Cilj ili svrha kolegija Naučiti osnove spektroskopije i primijeniti neke od spektroskopskih metoda pri rješavanju konkretnih problema.
Preduvjeti za upis Osnove fizike 3, Osnove fizike 4
Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. staviti u odnos vlastito trenutno znanje iz optike s najnovijim postignućima iz tog područja
 2. revidirati vlastito znanje iz područja optike
 3. objasniti nastajanje linijskih i neprekidnih spektara
 4. objasniti načelni rad LED dioda, fotonaponskih ćelija, te fotoelektričnih detektora
 5. nabrojati i definirati osnovne pojmove spektroskopije
 6. definirati vrste spektroskopija
 7. objasniti molekulske spektroskopije, infracrvenu i raman spektroskopiju i elektronsku spektroskopiju
 8. usporediti prednosti i nedostatke pojedinih spektroskopija po područjima upotrebe
 9. objasniti primjenu spektroskopije kao izvor informacija o građi materije
 10. primijeniti osnovne vrste spektroskopija u analizi svojstava materijala

Povezanost ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja

Nastavna aktivnost ECTS Ishod učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi
min max
Laboratorijske vježbe – seminarski rad 2 10 Rad u laboratoriju -izrada prezentacije Praćenje rada studenta – uspjeh prezentiranja 0% 40%

Provjera znanja – numerički dio

1 2-9 Priprema za ispit

Pismeni ispit

0% 20%
Provjera znanja – teorijski dio 2 2-9 Priprema za ispit Usmeni ispit 0% 40%
Ukupno 5 0% 100%
Konzultacije Da
Kompetencije koje se stječu
 • stjecanje osnovnog znanja iz područja moderne optike i spektroskopije
 • uočavanje mnogobrojnih primjena spektroskopskih metoda
 • znanje prednosti i nedostataka spektroskopskih metoda
 • sposobnost odabira najprikladnije spektroskopske metode za određeni problem
Sadržaj Ponavljanje klasične optike i uvod u modernu optiku. Elementi spektroskopskih sustava. Razumijevanje boje materijala (slučaj rubina). Klasifikacija spektroskopskih metoda, te njihova opća svojstva i primjene. Atomska apsorpcijska spektroskopija. Atomska emisijska spektroskopija: LIBS, XRF, PIXE. Mikrovalna (rotacijska) spektroskopija. Infracrvena (vibracijska) spektroskopija. Ramanova spektroskopija. Spektroskopija kao izvor informacija o građi materije.
Preporučena literatura
 • M. Banwell, E.M. McCash, Fundamentals of molecular spectroscopy, McGraw-Hill, London, 1994.
 • Paić, Osnove fizike IV: svjetlost, holografija, laseri, Liber, Zagreb, 1983.
 • V. Henč-Bartolić, P. Kulišić, Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Dopunska literatura
 • G.M. Edwards, J.M. Chalmers, Raman spectroscopy in archaeology and art history, Royal Society of Chemistry, Cambridge, 2005.
 • I. Posudin, Practical spectroscopy in agriculture and food science, Science Publishers, Enfield, 2007.
 • S. Taft, J. Mayer, The Science of Paintings, Springer, New York, 2000.
 • S. Hooker, C. Webb, Laser Physics, Oxford University Press, New York, 2010.
Oblici provođenja nastave Predavanja (teorija), numeričke vježbe i seminarski radovi iz praktičnog laboratorija
Način provjere znanja i polaganja ispita Uvjet za potpis je prisustvovanje nastavi, te održan seminar (15 minuta uz prezentaciju) iz specifičnog problema obrađenog u laboratoriju. Pismeni ispit iz numeričkih vježbi na kraju semestra unutar službenih rokova. Usmeni ispit iz teorije na kraju semestra unutar službenih rokova.
Jezik poduke i mogućnosti praćenja na drugim jezicima Hrvatski ili Engleski
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Uspješnost izvedbe programa prati se kvalitetom znanja pokazanom na ispitima kao i procjenom pokazanog entuzijazma prema predmetu.
Back to Top